[IMAGE]
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CCC S.A.
za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r.
zakończony 31 stycznia 2023 r.
[IMAGE]
[IMAGE]
RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2023 roku.
[w mln PLN, o ile nie podano inaczej]
2
Spis treści
[IMAGE]
RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2023 roku.
[w mln PLN, o ile nie podano inaczej]
3
[IMAGE]
RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2023 roku.
[w mln PLN, o ile nie podano inaczej]
4
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
NOTA
01.02.2022-31.01.2023
01.02.2021-31.01.2022
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
2.1
Przychody ze sprzedaży
2 721,9
2 408,3
2.2
Koszt własny sprzedaży
−1 928,2
−1 604,6
Zysk brutto ze sprzedaży
793,7
803,7
2.2
Koszty punktów handlu oraz sprzedaży
−699,4
−664,6
2.2
Koszty ogólnego zarządu
−72,1
−114,0
2.3
Pozostałe przychody operacyjne
64,3
48,2
2.3
Pozostałe koszty operacyjne
−17,4
−13,1
(Odpisy) / Odwrócenia odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (odpisy aktualizujące należności)
−4,6
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
64,5
60,2
2.3
Przychody finansowe
77,1
511,6
2.3
(Odpisy) / Odwrócenia odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych
−44,5
31,2
2.3
Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów
−74,2
2.3
Koszty finansowe
−118,7
−74,4
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
−21,6
454,4
2.4
Podatek dochodowy
−1,3
−12,2
ZYSK (STRATA) NETTO
−22,9
442,2
Inne całkowite dochody
Razem pozostałe całkowite dochody netto
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY
−22,9
442,2
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)
54,9
54,9
Zysk / (strata) na akcję podstawowy (w PLN)
−0,42
8,05
Zysk / (strata) na akcję rozwodniony (w PLN)
−0,42
8,05
[IMAGE]
RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2023 roku.
[w mln PLN, o ile nie podano inaczej]
5
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
NOTA
31.01.2023
31.01.2022
5.1
Wartości niematerialne
5,1
4,7
5.1.1
Wartość firmy
48,8
48,8
5.2
Rzeczowe aktywa trwałe - inwestycje w sklepach
274,6
258,3
5.2
Rzeczowe aktywa trwałe - dystrybucja
205,1
213,2
5.2
Rzeczowe aktywa trwałe - pozostałe
69,2
70,4
5.3
Prawo do użytkowania
419,0
494,5
2.4
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
39,9
36,8
3.2
Udzielone pożyczki
980,1
853,7
3.1
Inwestycje długoterminowe
434,6
434,7
5.3
Należności z tytułu leasingu
107,7
71,9
Aktywa trwałe
2 584,1
2 487,0
5.4
Zapasy
381,7
404,9
5.5
Należności od odbiorców
72,1
75,6
2.4
Należności z tytułu podatku dochodowego
15,4
13,7
3.2
Udzielone pożyczki
26,8
21,5
5.5
Pozostałe należności
45,3
242,5
5.6
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
38,0
126,1
5.3
Należności z tytułu leasingu
30,4
20,8
Aktywa obrotowe
609,7
905,1
AKTYWA RAZEM
3 193,8
3 392,1
4.2
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji
807,2
574,7
5.8
Rezerwy
5,1
5,0
5.2
Otrzymane dotacje
15,1
15,7
5.3
Zobowiązania z tytułu leasingu
509,9
552,7
5.7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
2,3
7,4
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
6,5
Zobowiązania długoterminowe
1 346,1
1 155,5
4.2
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji
55,0
271,5
5.7
Zobowiązania handlowe i inne
171,1
340,4
5.7
Pozostałe zobowiązania
121,7
124,3
5.8
Rezerwy
63,6
47,7
5.2
Otrzymane dotacje
0,5
0,6
5.3
Zobowiązania z tytułu leasingu
210,7
204,1
Zobowiązania krótkoterminowe
622,6
988,6
ZOBOWIĄZANIA RAZEM
1 968,7
2 144,1
AKTYWA NETTO
1 225,1
1 248,0
Kapitał własny
4.1
Kapitał akcyjny
5,5
5,5
4.1
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
1 148,0
1 148,0
4.1
Zyski zatrzymane
71,6
94,5
RAZEM KAPITAŁY WŁASNE
1 225,1
1 248,0
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM
3 193,8
3 392,1
[IMAGE]
RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2023 roku.
[w mln PLN, o ile nie podano inaczej]
6
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
01.02.2022-31.01.2023
01.02.2021-31.01.2022
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
−21,6
454,4
2.2
Amortyzacja
174,2
196,9
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej
9,3
−275,5
4.2
Koszty finansowania zewnętrznego
97,7
43,9
4.4
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem
28,2
−61,8
2.4
Podatek dochodowy zapłacony
−8,1
−40,6
Przepływy pieniężne przed zmianami w kapitale obrotowym
279,7
317,3
Zmiany w kapitale obrotowym
5.4
Zmiana stanu zapasów i odpisów aktualizujących zapasy
23,2
−67,4
5.5
Zmiana stanu należności
209,4
−87,0
5.7
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek, kredytów i obligacji
−170,3
362,6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
342,0
525,5
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
2,6
1,9
Wpływy z tytułu rozliczenia inwestycji w sklepach z wynajmującymi
28,6
23,6
3.2
Wpływy z tytułu udzielonych pożyczek i odsetek
12,8
130,9
5.2
Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych
−107,2
−113,8
3.2
Pożyczki udzielone
−171,7
−850,0
2.3
Inne wydatki inwestycyjne
−70,4
3.1
Środki pieniężne przekazane w ramach ZCP
−7,6
Nabycie akcji Modivo S.A. od MKK3
−720,0
Dokapitalizowanie w CCC Austria GmbH
−72,2
Dokapitalizowanie w NG2 Suisse s.a.r.l.
−106,6
Dokapitalizowanie w Gino Rossi S.A.
−66,0
Zakup spółki HalfPrice Sp. z o.o.
0,1
−0,3
Zakup udziałów Xpress Sp. z o.o.
−1,0
Wpłata od A&R Investments Limited oraz Cyfrowego Polsatu na zakup akcji Modivo S.A. od MKK3 Sp. z o.o.
1 000,0
Wpływ z tytułu sprzedaży NG2 s.a.r.l.
6,8
Inne wpływy inwestycyjne
22,7
42,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
−212,1
−802,6
4.2
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
14,0
424,2
5.3
Płatność z tytułu leasingu
−153,4
−136,6
4.2
Odsetki zapłacone
−76,6
−36,7
4.2
Płatności z tytułu spłaty kredytów i pożyczek
−47,2
Płatności za prowizje kredytowe
−2,1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
−218,1
203,7
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM
−88,2
−73,4
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
−88,3
−73,4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
126,1
199,5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
38,0
126,1
[IMAGE]
RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2023 roku.
[w mln PLN, o ile nie podano inaczej]
7
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
KAPITAŁ AKCYJNY
KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYZEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ
ZYSKI ZATRZYMANE
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY
Stan na dzień 01.02.2022
5,5
1 148,0
94,5
1 248,0
Zysk (strata) netto za okres
−22,9
−22,9
Całkowite dochody razem
−22,9
−22,9
Transakcje z właścicielami razem