[IMAGE]
[IMAGE]
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CCC S.A.
za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r.
zakończony 31 stycznia 2022 r.
[IMAGE]
R APORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2022 roku.
[w mln PLN, o ile nie podano inaczej]
2
Spis treści
[IMAGE]
R APORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2022 roku.
[w mln PLN, o ile nie podano inaczej]
3
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodó w
NOTA
01.02.2021-31.01.2022
01.02.2020-31.01.2021
01.01.2020- 31.01.2021
badane
niebadane
badane
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
2.1
Przychody ze sprzedaży
2 408,3
1 601,0
1 822,8
2.2
Koszt własny sprzedaży
−1 604,6
−931,6
−1 094,1
Zysk brutto ze sprzedaży
803,7
669,4
728,7
2.2
Koszty punktów handlu
−582,4
−478,0
−527,1
2.2
Pozostałe koszty sprzedaży
−82,2
−46,9
−51,0
2.2
Koszty ogólnego zarządu
−114,0
−49,2
−52,4
2.3
Pozostałe przychody operacyjne
48,2
16,4
20,0
2.3
Pozostałe koszty operacyjne
−13,1
−71,7
−72,6
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
60,2
40,0
45,6
2.3
Przychody finansowe
511,6
39,3
39,5
2.3
(Odpisy) / Odwrócenia odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych
31,2
−511,9
−513,8
2.3
Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów
−74,2
−134,3
−134,3
2.3
Koszty finansowe
−74,4
−82,4
−91,4
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
454,4
−649,3
−654,4
2.4
Podatek dochodowy
−12,2
−3,1
−3,1
ZYSK (STRATA) NETTO
442,2
−652,4
−657,5
Inne całkowite dochody
Razem pozostałe całkowite dochody netto
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY
442,2
−652,4
−657,5
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)
54,9
49,9
49,9
Zysk / (strata) na akcję podstawowy (w PLN)
8,05
−13,07
−13,17
Zysk / (strata) na akcję rozwodniony (w PLN)
8,05
−13,07
−13,17
[IMAGE]
R APORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki CCC S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2022 roku.
[w mln PLN, o ile nie podano inaczej]
4
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
NOTA
31.01.2022
31.01.2021
badane
badane
5.1
Wartości niematerialne
4,7
1,9
5.1.1
Wartość firmy
48,8
48,8
5.2
Rzeczowe aktywa trwałe - inwestycje w sklepach
258,3
289,8
5.2
Rzeczowe aktywa trwałe - dystrybucja
213,2
223,2
5.2
Rzeczowe aktywa trwałe - pozostałe
70,4
48,0
5.3
Prawo do użytkowania
494,5
595,0
2.4
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
36,8
24,4
3.2
Udzielone pożyczki
853,7
3.1
Inwestycje długoterminowe
434,7
377,4
5.3
Należności z tytułu leasingu
71,9
67,4
Aktywa trwałe
2 487,0
1 675,9
5.4
Zapasy
404,9
360,4
5.5
Należności od odbiorców
75,6
230,1
2.4
Należności z tytułu podatku dochodowego
13,7
3.2
Udzielone pożyczki
21,5
47,3
5.5
Pozostałe należności
242,5
17,1
5.6
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
126,1
199,5
5.3
Należności z tytułu leasingu
20,8
15,4
Aktywa obrotowe
905,1
869,8
AKTYWA RAZEM
3 392,1
2 545,7
4.2
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji
574,7
247,1
5.8
Rezerwy
5,0
4,8
5.2
Otrzymane dotacje
15,7
14,0
5.3
Zobowiązania z tytułu leasingu
552,7
674,0
5.7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
7,4
Zobowiązania długoterminowe
1 155,5
939,9
4.2
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji
271,5
210,4
5.7
Zobowiązania handlowe i inne
340,4
16,8
5.7
Pozostałe zobowiązania