CCC EXPERIENCE
RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. i kończący się 31 stycznia 2023 r.