259400NWPQ2HCSMZP9702021-02-012022-01-31259400NWPQ2HCSMZP9702020-02-012021-01-31259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-012021-01-31259400NWPQ2HCSMZP9702022-01-31259400NWPQ2HCSMZP9702021-01-31259400NWPQ2HCSMZP9702021-02-012022-01-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400NWPQ2HCSMZP9702021-02-012022-01-31ifrs-full:SharePremiumMember259400NWPQ2HCSMZP9702021-02-012022-01-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400NWPQ2HCSMZP9702021-02-012022-01-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember259400NWPQ2HCSMZP9702021-02-012022-01-31ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember259400NWPQ2HCSMZP9702021-02-012022-01-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-012021-01-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-012021-01-31ifrs-full:SharePremiumMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-012021-01-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-012021-01-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-012021-01-31ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-012021-01-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-02-012021-01-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-02-012021-01-31ifrs-full:SharePremiumMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-02-012021-01-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-02-012021-01-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-02-012021-01-31ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-02-012021-01-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400NWPQ2HCSMZP9702021-01-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400NWPQ2HCSMZP9702021-01-31ifrs-full:SharePremiumMember259400NWPQ2HCSMZP9702021-01-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400NWPQ2HCSMZP9702021-01-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember259400NWPQ2HCSMZP9702021-01-31ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember259400NWPQ2HCSMZP9702021-01-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400NWPQ2HCSMZP9702022-01-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400NWPQ2HCSMZP9702022-01-31ifrs-full:SharePremiumMember259400NWPQ2HCSMZP9702022-01-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400NWPQ2HCSMZP9702022-01-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember259400NWPQ2HCSMZP9702022-01-31ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember259400NWPQ2HCSMZP9702022-01-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400NWPQ2HCSMZP9702019-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400NWPQ2HCSMZP9702019-12-31ifrs-full:SharePremiumMember259400NWPQ2HCSMZP9702019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400NWPQ2HCSMZP9702019-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember259400NWPQ2HCSMZP9702019-12-31ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember259400NWPQ2HCSMZP9702019-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400NWPQ2HCSMZP9702019-12-31259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-31ifrs-full:SharePremiumMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-31ifrs-full:ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlansMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-31259400NWPQ2HCSMZP9702020-02-012021-01-31ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-012021-01-31ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember259400NWPQ2HCSMZP9702021-02-012022-01-31ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember259400NWPQ2HCSMZP9702021-01-31ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember259400NWPQ2HCSMZP9702019-12-31ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember259400NWPQ2HCSMZP9702020-01-31ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember259400NWPQ2HCSMZP9702022-01-31ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMemberiso4217:PLNiso4217:PLNxbrli:sharesxbrli:shares
[IMAGE]
[IMAGE]
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC S.A.
za okres 12 miesięcy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r.
zakończony 31 stycznia 2022 r.
[IMAGE]
R APORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
rozpoczynający się 1 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 r.
(w mln PLN, o ile nie podano inaczej)
2
Spis treści
[IMAGE]
R APORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
rozpoczynający się 1 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 r.
(w mln PLN, o ile nie podano inaczej)
3
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
NOTA
01.02.2021-31.01.2022
01.02.2020 - 31.01.2021
01.01.2020- 31.01.2021
BADANE
NIEBADANE
BADANE
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
3.1
Przychody ze sprzedaży
7 591,5
5 247,0
5 638,6
3.2
Koszt własny sprzedaży
4 016,4
2 954,1
3 182,1
Zysk brutto ze sprzedaży
3 575,1
2 292,9
2 456,5
3.2
Koszty punktów handlu
1 343,7
1 155,8
1 268,2
3.2
Pozostałe koszty sprzedaży
1 902,7
1 247,1
1 334,4
3.2
Koszty ogólnego zarządu
393,0
246,1
252,2
3.3
Pozostałe przychody operacyjne
125,8
56,8
47,8
3.3
Pozostałe koszty operacyjne
62,7
199,7
196,1
3.3
(Odpisy) / Odwrócenia odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (Odpisy aktualizujące należności handlowe)
5,1
80,1
80,1
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
3,9
579,1
626,7
3.3
Przychody finansowe
42,7
99,3
97,7
3.3
(Odpisy) / Odwrócenia odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych (Odpisy aktualizujące pożyczki udzielone)
130,2
130,2
3.3
Koszty finansowe
200,9
257,4
278,4
6.3
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
0,4
20,9
30,7
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
153,9
888,3
968,3
3.4
Podatek dochodowy
67,1
20,7
20,6
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
221,0
909,0
988,9
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
6.4
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ
28,7
280,3
291,4
ZYSK (STRATA) NETTO
192,3
1 189,3
1 280,3
Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
223,4
1 219,9
1 279,7
Przypisany udziałom niekontrolującym
31,1
30,6
−0,6
Pozostałe całkowite dochody z działalności kontynuowanej
3,8
15,4
14,3
Podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku:
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych
2,6
15,5
14,4
Niepodlegające przeklasyfikowaniu do wyniku:
Zyski (straty) aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych
1,2
0,1
0,1
Pozostałe całkowite dochody z działalności zaniechanej
2,6
17,2
18,1
Podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku:
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych
3,1
4,0
Przekwalifikowanie różnic kursowych z przeliczenia jednostki zagranicznej, nad którą utracono kontrolę do rachunku zysków
i strat
2,6
Niepodlegające przeklasyfikowaniu do wyniku:
Zyski (straty) aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych
14,1
14,1
Razem pozostałe całkowite dochody netto
6,4
1,8
3,8
[IMAGE]
R APORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy
rozpoczynający się 1 lutego 2021 r. zakończony 31 stycznia 2022 r.
(w mln PLN, o ile nie podano inaczej)
4
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY
185,9
1 191,1
1 284,1
Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej z tytułu:
215,5
1 221,7
1 283,5
- działalności kontynuowanej
246,8
924,2
974,0
- działalności zaniechanej
31,3
297,5
309,5
Udziały niekontrolujące
29,6
30,6
0,6
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)
54,9
49,9
49,9
Zysk (strata) na akcję podstawowy z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN)
4,07
24,45
25,65
Zysk (strata) na akcję podstawowy z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN)
4,60
18,83
19,81
Zysk (strata) na akcję podstawowy z zysku (straty) z działalności zaniechanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN)
0,52
5,62
5,84
Zysk (strata) na akcję rozwodniony z zysku (straty) za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN)
4,07
24,45
25,65
Zysk (strata) na akcję rozwodniony z zysku (straty) z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN)
4,60
18,83
19,81
Zysk (strata) na akcję rozwodniony z zysku (straty) z działalności zaniechanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN)
0,52
5,62
5,84