Mariusz Gnych

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Gnych

Wykształcenie wyższe (mgr inż.), ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: organizacja i zarządzanie), a także Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (doradztwo podatkowe) oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo inwestycyjne). Pan Mariusz Gnych ukończył również studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pan Mariusz Gnych ukończył także następujące kursy i szkolenia: „Doradztwo inwestycyjne na rynku kapitałowym”, „Marketing i zarządzanie”, „Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw” – zorganizowane przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych – Centrum Prywatyzacji. Ponadto Pan Mariusz Gnych posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Pan Mariusz Gnych kolejno pracował: w latach 1992-1993 – w Przedsiębiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach jako wiceprezes zarządu, w latach 1993-1994 – w Polkowickim Budownictwie Mieszkaniowym Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach jako prezes zarządu, w latach 1994-2000 – jako I wiceburmistrz gminy Polkowice, w latach 2000-2004 – w CCC Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach jako dyrektor ds. marketingu, w latach 2003-2004 – w CCC Factory M. Gnych Sp.k. z siedzibą w Polkowicach Dolnych jako komplementariusz, od roku 2004 – w CCC Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach Dolnych jako prezes zarządu, od roku 2004 – w Spółce CCC jako Członek Zarządu, od roku 2007 – w Spółce CCC S.A. jako Wiceprezes Zarządu. Pan Mariusz Gnych pełni funkcję Prezesa Zarządu w CCC Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (spółki zależnej Emitenta).

Pan Mariusz Gnych nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Mariusz Gnych nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja o liczbie posiadanych akcji:

Liczba posiadanych akcji Spółki CCC S.A. – 152 000 akcji zwykłych na okaziciela – 50 000 akcji uprzywilejowanych

Poznaj pozostałych członków Zarządu:

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29