Akcje na giełdzie

 • 2024-07-18 16:49 CCC
 • Kurs akcji CCC [PLN]: 123,50 zł
  Kurs maksymalny [PLN]: 124,20 zł
  Kurs minimalny [PLN]: 118,80 zł
 • Zmiana kursu [PLN]: 1,2 (1%)
  Wolumen [szt.]: 71 066
Nazwa (skrót):

CCC Spółka Akcyjna (CCC)

Prezes:

Dariusz Miłek

Kod ISIN:

PLCCC0000016

Rynek notowań:

Główny

Branża:

Handel detaliczny

Przynależność do indeksu:

MWIG40

Na giełdzie od:

12.2004

Wyemitowanych akcji:

68.868.000

Wartość rynkowa (mln zł):

7414.74

Audytor:

Ernst & Young Audit sp. z o.o. sp.k.

Tickery spółki:
Data Kurs otwarcia [zł] Kurs maksymalny [zł] Kurs minimalny [zł] Kurs zamknięcia [zł] Zmiana [%] Wolumen
17.07.2024 119,00 zł 123,00 zł 118,40 zł 122,30 zł 3,56 166 892
16.07.2024 127,60 zł 127,60 zł 118,10 zł 118,10 zł -7,66 221 124
15.07.2024 128,10 zł 130,10 zł 123,80 zł 127,90 zł 3,23 293 513
12.07.2024 119,60 zł 123,90 zł 118,30 zł 123,90 zł 3,6 102 715
11.07.2024 117,90 zł 119,60 zł 115,20 zł 119,60 zł 1,44 97 560
10.07.2024 120,00 zł 120,90 zł 117,90 zł 117,90 zł -2,64 62 200
09.07.2024 120,80 zł 122,50 zł 118,40 zł 121,10 zł 0,25 76 537
08.07.2024 116,10 zł 120,80 zł 115,60 zł 120,80 zł 3,78 134 448
05.07.2024 118,50 zł 121,10 zł 116,30 zł 116,40 zł -1,52 79 638

Oferta publiczna

Otwarcie publicznej oferty nastąpiło w dniu 22 listopada 2004 r., a jej zamknięcie 26 listopada 2004 r. W ramach publicznej oferty oferowanych było: w ramach publicznej 500.00 akcji serii B i 1.100.000 akcji serii C oraz w ramach publicznej subskrypcji 6.400.000 akcji serii D.

Prospekt emisyjny

Papiery wartościowe objęte Prospektem akcji CCC S.A. zostały wprowadzone do publicznego obrotu w trybie art. 61 ust. 1 i art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji CCC S.A., objętych Prospektem, wydała w dniu 9 listopada 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie.

Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej został ustalony na kwotę 3.200.000,00 i dzielił się na 3.200.00 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł. Kwota w wysokości 2.025.000,00 kapitału zakładowego powstała z przekształcenia formy prawnej Spółki i została pokryta z kapitału zakładowego CCC Sp. z o.o. Wspólnikom uczestniczącym w przekształceniu wydano 2.025.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. Pozostała wartość kapitału zakładowego w wysokości 1.175.000,00 została opłacona wkładami gotówkowymi na pokrycie 975.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

26 sierpnia 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało zmiany wartości nominalnej akcji (Split w stosunku 1 do 10) z 1 zł do 0,10 zł i zmieniło uprawnienia niektórych serii akcji, w wyniku czego powstało:

 • 6.750.000 Akcji Serii A1 (imiennych uprzywilejowanych co do głosu),
 • 13.500.000 Akcji Serii A2 (zwykłych na okaziciela),
 • 9.750.000 Akcji Serii B (zwykłych na okaziciela),
 • 2.000.000 Akcji Serii C (zwykłych na okaziciela)

Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na wprowadzenie akcji Spółki serii A1, A2, B, C do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 sierpnia podjęło również uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 3.840.000,00 w drodze publicznej emisji 6.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł.

22 lutego 2007 r. Zarząd Spółki na wniosek jednego z Akcjonariuszy podjął uchwałę o zmianie 50.000 akcji uprzywilejowanych imiennych na akcje na okaziciela.

5 lutego 2010 r. Zarząd Spółki na wniosek jednego z  Akcjonariuszy o dokonanie konwersji papierów wartościowych, podjął uchwałę o zmianie 50.000 akcji uprzywilejowanych imiennych na akcje na okaziciela.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 grudnia 2012 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 76.800 złotych poprzez emisję nie więcej niż 768.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł celem przyznania akcji w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015. W związku z tym, iż oświadczenia o objęciu akcji złożyła część osób z uprawnionych, z dniem 19 sierpnia 2016 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostało wprowadzonych w trybie zwykłym 727.900 akcji serii E. 

W dniu 28 lutego 2017 r. oraz w dniu 8 marca 2017 r. osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015 złożyły Spółce oświadczenie o objęciu 33.100 i 3.000 akcji – razem 36.100 akcji Serii E Spółki CCC S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostały wprowadzone do obrotu giełdowego z dniem 27 marca 2017 roku.

2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda zostało zaoferowanych w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) w ramach oferty publicznej („Oferta”) . Emisja Akcji Serii H doszła do skutku w związku z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Serii H. W związku z tym Spółka nie dokonała przydziału Akcji Serii H w rozumieniu KSH. Subskrypcja Akcji Serii H została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii H w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany statutu, podjętej w ramach upoważnienia zawartego w § 6a Statutu Spółki. Akcje serii H zostały wprowadzone do obrotu giełdowego z dniem 6 października 2017 r.

W dniu 29 czerwca 2018 roku osoba uprawniona w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015 złożyła Spółce oświadczenie o objęciu 4.000 akcji serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostały wprowadzone do obrotu giełdowego z dniem 25 lipca 2018 r. Na dzień 29 czerwca 2018 r. wszyscy managerowie objęci Programem skorzystali z uprawnienia do zamiany warrantów subskrypcyjnych na Akcje w ramach Programu Motywacyjnego 2013-2015 w liczbie łącznie 768.000.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 kwietnia 2020 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie mniej niż 0,20 złotych oraz nie więcej niż 1.370.000 złotych poprzez emisję nie mniej niż 2 akcje oraz nie więcej niż 13.700.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

 • nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I

oraz

 • nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 6.850.000 akcji zwykłych imiennych serii J

Proces zawierania umów objęcia Akcji Serii I oraz Akcji Serii J został zakończony 7 maja 2020 r. – i w jego wyniku objęto łącznie 13.700.000 akcji zwykłych Spółki CCC S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z czego 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz 6.850.000 akcji zwykłych imiennych serii J.

Akcje serii I (akcje zwykłe na okaziciela) zostały wprowadzone do obrotu giełdowego z dniem 29 maja 2020 roku.

W wyniku powyższych zmian, liczba akcji kształtowała się następująco:

 • 6.650.000 Akcji Serii A1 (imiennych uprzywilejowanych co do głosu),
 • 13.600.000 Akcji Serii A2 (zwykłych na okaziciela),
 • 9.750.000 Akcji Serii B (zwykłych na okaziciela),
 • 2.000.000 Akcji Serii C (zwykłych na okaziciela),
 • 6.400.000 Akcji Serii D (zwykłych na okaziciela).
 • 768.000 Akcji Serii E (zwykłych na okaziciela),
 • 2.000.000 Akcji Serii H (zwykłych na okaziciela),
 • 6.850.000 Akcji Serii I (zwykłych na okaziciela),
 • 6.850.000 Akcji Serii J (zwykłych imiennych).

Akcje serii J (akcje imienne) na podstawie uchwały Zarząd CCC podjętej w dniu 7 października 2021 r. w sprawie zamiany (konwersji) wszystkich Akcji na akcje zwykłe na okaziciela i podjęcia działań w celu ich asymilacji z pozostałymi akcjami zwykłymi na okaziciela CCC S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zostały wprowadzone do obrotu giełdowego z dniem 8 listopada 2021 roku.

W wyniku powyższych zmian, liczba akcji kształtuje się następująco:

 • 6.650.000 Akcji Serii A1 (imiennych uprzywilejowanych co do głosu),
 • 13.600.000 Akcji Serii A2 (zwykłych na okaziciela),
 • 9.750.000 Akcji Serii B (zwykłych na okaziciela),
 • 2.000.000 Akcji Serii C (zwykłych na okaziciela),
 • 6.400.000 Akcji Serii D (zwykłych na okaziciela).
 • 768.000 Akcji Serii E (zwykłych na okaziciela),
 • 2.000.000 Akcji Serii H (zwykłych na okaziciela),
 • 6.850.000 Akcji Serii I (zwykłych na okaziciela),
 • 6.850.000 Akcji Serii J (zwykłych na okaziciela).

Po przeprowadzonej asymilacji z dniem 8 listopada 2021 r., kodem PLCCC0000016 oznaczonych jest 48.218.000 akcji zwykłych na okaziciela CCC. Wszystkie pozostałe akcje CCC, tj. 6.650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych CCC serii A1, oznaczone są kodem PLCCC0000032.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 listopada 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,20 zł oraz nie wyższą niż 1.400.000,00 zł  do kwoty nie niższej niż 5.486.800,20 zł oraz nie wyższej niż 6.886.800,00 zł  poprzez emisję nie mniej niż 2, ale nie więcej niż 14.000.000 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
(a)    nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 13.999.999 akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii L”), oraz
(b)   nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 9.643.599, akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii M”),
lecz łącznie nie więcej niż 14.000.000 Akcji Nowej Emisji.

Proces zawierania umów objęcia Akcji Serii L oraz Akcji Serii M został zakończony 27 kwietnia 2023 r. – i w jego wyniku objęto łącznie 14.000.000 akcji zwykłych Spółki CCC S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z czego 8.121.465 akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz 5.878.535 akcji zwykłych imiennych serii L.

Akcje serii M (akcje zwykłe na okaziciela) zostały wprowadzone do obrotu giełdowego z dniem 16 maja 2023 roku.

W wyniku powyższych zmian, liczba akcji kształtuje się następująco:

 • 6.650.000 Akcji Serii A1 (imiennych uprzywilejowanych co do głosu),
 • 13.600.000 Akcji Serii A2 (zwykłych na okaziciela),
 • 9.750.000 Akcji Serii B (zwykłych na okaziciela),
 • 2.000.000 Akcji Serii C (zwykłych na okaziciela),
 • 6.400.000 Akcji Serii D (zwykłych na okaziciela).
 • 768.000 Akcji Serii E (zwykłych na okaziciela),
 • 2.000.000 Akcji Serii H (zwykłych na okaziciela),
 • 6.850.000 Akcji Serii I (zwykłych na okaziciela),
 • 6.850.000 Akcji Serii J (zwykłych na okaziciela),
 • 8.121.465 Akcji Serii M (zwykłych na okaziciela)
 • 5.878.535 Akcji Serii L (zwykłych imiennych).

Wyniki i strategia CCC S.A. są monitorowane przez analityków reprezentujących różne instytucje finansowe, brokerów i banki. Poniżej znajduje się lista instytucji zajmujących się w sposób stały akcjami CCC S.A. oraz analityków wydających swoje rekomendacje dla akcji CCC.

INSTYTUCJA ANALITYK KONTAKT
Bank of America Merrill Lynch Ilya Ogorodnikov [email protected] 
Citi Rafał Wiatr [email protected]
DM BOŚ S.A. Sylwia Jaśkiewicz [email protected]
DM Santander Tomasz Sokołowski [email protected]
Dom Maklerski BDM S.A. Anna Madziar [email protected]
MBANK Janusz Pięta [email protected]
Erste Group Krzysztof Kawa [email protected]
HSBC Bulent Yurdagul [email protected]
Ipopema Marek Szymański [email protected]
JP Morgan Elena Jouronova [email protected]
PKO BP Adrian Skłodowski [email protected]
Raiffeisen Centrobank AG Jakub Krawczyk [email protected]
Trigon Grzegorz Kujawski [email protected]
UBS Michał Potyra [email protected]
Wood&Company Łukasz Wachełko [email protected]

Animatorzy

Od 1 marca 2023 r. funkcję animatora Emitenta dla akcji CCC S.A. pełni Jump Trading Europe BV z siedzibą w Amsterdamie, Claude Debussylaan 17, 1082 MC Amsterdam, Holandia.

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter