Etyka

Etyka

Dążymy do tego, aby nasze działania w relacjach z pracownikami i osobami trzecimi, charakteryzowały się zgodnością z krajowymi przepisami prawa i regulacjami, z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych.

Jednocześnie, dokładamy wszelkich starań, aby tworzyć środowisko sprzyjające otwartej i uczciwej komunikacji. W przypadku, gdy wystąpi podejrzenie naruszenia przepisów prawa lub zasad zawartych w Kodeksie Etyki lub Kodeksie Antykorupcyjnym, każda osoba (niezależnie od tego, czy jest pracownikiem, czy osobą z zewnątrz Grupy) może skorzystać z zamieszconego poniżej formularza kontaktowego w celu zgłoszenia naruszenia nieprawidłowości.

Paragraf i zdjęcie
 • w pełni wykorzystujemy posiadaną wiedzę i kompetencje
 • wartość organizacji budujemy przede wszystkim na profesjonalizmie naszych pracowników, z których każdy stawia sobie za cel bycie specjalistą w swojej dziedzinie
 • w realizacji powierzonych zadań kierujemy się najwyższą starannością i obiektywizmem, dążąc do stałego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • nieustanny rozwój pracowników stanowi warunek dalszego istnienia i rozwoju naszej Grupy
 • CCC_

  Dzielimy się wiedzą

 • CCC_

  Uczestniczymy w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych 

 • CCC_

  Wykonujemy zadania z największą starannością

 • pracownikom zapewniamy odpowiednie warunki pracy bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, obywatelstwo, stan cywilny, posiadanie dzieci, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony
 • nie akceptujemy zachowań, które noszą znamiona mobbingu lub dyskryminacji
 • z równym szacunkiem odnosimy się do wszystkich pracowników
 • chronimy i nie upowszechniamy informacji prywatnych współpracowników
 • oceny pracowników przeprowadzamy uczciwie i z poszanowaniem zasad godności
 • decyzje dotyczące rekrutacji, zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy są dokonywane na podstawie obiektywnych kryteriów
 • CCC_

  Wzajemnie się szanujemy 

 • CCC_

  Reagujemy na mobbing

 • CCC_

  Zatrudniamy pracowników wg. obiektywnych kryteriów 

 • nasza kultura organizacyjna otwarta jest na wszystkich, bez względu na kolor skóry, płeć, wiek, pochodzenie, narodowość, orientację seksualną, wyznanie religijne, niepełnosprawność lub inny aspekt różnorodności
 • dostrzegamy różnice między ludźmi i traktujemy je jako wartość dodaną, starając się je wykorzystywać na rzecz Grupy
 • innych współpracowników traktujemy w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani
 • dokładamy starań, aby umożliwiać wyrażanie opinii z poszanowaniem godności i odmienności poglądów
 • CCC_

  Reprezentujemy otwartą kulturę organizacyjną

 • CCC_

  Traktujemy różnorodność jako szanse 

 • CCC_

  Akceptujemy swoje odmienne poglądy 

 • w ramach realizowanych zadań, angażujemy się w pracę zespołową, dążąc do pełnego wykorzystania posiadanych kwalifikacji i kompetencji wszystkich pracowników
 • dzielimy się wiedzą i komunikujemy w sposób sprzyjający budowaniu partnerskich relacji w zespołach oraz pomiędzy spółkami Grupy CCC
 • doceniamy zaangażowanie, doświadczenie i osiągnięte rezultaty pracy. Relacje między kadrą kierowniczą a pracownikami pragniemy budować w oparciu o dialog, wzajemny szacunek i zaufanie
 • cenimy współpracę i wzajemne wsparcie w osiąganiu zamierzonych celów z korzyścią dla Grupy i jej interesariuszy
 • CCC_

  W pełni wykorzystujemy posiadane kwalifikacje i kompetencje 

 • CCC_

  Jesteśmy jednym zespołem opartym na dialogu 

 • CCC_

  Wzajemnie się wspieramy

 • zadowolenie klientów jest jednym z fundamentów sukcesu Grupy CCC
 • poprzez nasze działania i decyzje, niezależnie od zajmowanego stanowiska, mamy możliwość wpływania na sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez klientów
 • każdego dnia staramy się zapewnić profesjonalną i rzetelną obsługę, którą cechuje uczciwość i szacunek
 • dążymy nie tylko do tego, aby dostosowywać się do aktualnych potrzeb klientów, ale także zachować otwartość na nowe wyzwania i wyjść poza oczekiwania.
 • CCC_

  Traktujemy klienta tak jak sami byśmy chcieli być traktowani

 • CCC_

  Dostosowujemy się do potrzeb klienta

 • CCC_

  Miejsce w strukturze nie przysłania nam klienta 

 • stawiamy sobie ambitne cele i dążymy do ich osiągnięcia
 • dostrzegamy szanse rozwoju i je wykorzystujemy, ale wyłącznie z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji
 • nigdy nie zawieramy z konkurentami formalnych lub nieformalnych porozumień ograniczających handel lub wykluczających z rynku innych konkurentów
 • podczas kontaktu z konkurencją, zachowujemy ostrożność i unikamy wątpliwych zachowań
 • nie pozyskujemy i nie wykorzystujemy informacji poufnych dotyczących konkurencji lub stanowiących własność konkurencji i osób trzecich.
 • CCC_

  Nasze cele są ambitne & osiągalne

 • CCC_

  Nie zawieramy porozumień z konkurentami 

 • CCC_

  Nie ujawniamy informacji handlowych konkurencji 

 • kreatywność, innowacyjność i możliwości rozwoju naszych partnerów biznesowych wpływają także na osiągnięcie założonych celów przez Grupę CCC, dlatego ważne jest dla nas, aby współpracować z podmiotami, które prowadzą działalność zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etycznymi
 • dbamy o przejrzystość relacji z naszymi partnerami biznesowymi poprzez stosowanie jasnych zasad współpracy
 • w procesie wyboru dostawców, postępujemy zgodnie z wewnętrzną procedurą oraz kierujemy się obiektywizmem i zasadą równości
 • wdrażamy rozwiązania, które mają na celu przestrzeganie przez naszych dostawców międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka, pracy przymusowej, zakazu zatrudniania dzieci, dyskryminacji, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.
 • CCC_

  Wybór dostawców określają wewnętrzne procedury 

 • CCC_

  Dbamy o przejrzyste relacje 

 • CCC_

  Wybieramy dostawców przestrzegających standardy etyczne 

tion-id-241}]

 • dążymy do doskonalenia naszych produktów oraz działań i procesów, mając na uwadze dobro naszych interesariuszy
 • staramy się wprowadzać innowacyjne rozwiązania, stosownie do możliwości i potrzeb Grupy
 • budujemy pozycję firmy, czerpiąc z doświadczenia, ale także z otwartości na nowatorskie pomysły, które są podstawą naszej innowacyjności
 • jesteśmy otwarci, zwłaszcza na opinie i pomysły naszych pracowników.
 • CCC_

  Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania 

 • CCC_

  Jesteśmy otwarci na pomysły pracowników

 • nasze działania prowadzimy w sposób przejrzysty
 • przestrzegamy przepisów prawa, wewnętrznych procedur, w tym antykorupcyjnych oraz zasad etyki
 • wywiązujemy się z podjętych zobowiązań oraz dotrzymujemy warunków zawartych umów. Dbamy, aby stworzona przez nas dokumentacja, zwłaszcza ta przekazywana osobom trzecim, była rzetelna, wiarygodna i kompletna
 • prowadzimy transparentną i uczciwą politykę informacyjną i sprawozdawczą
 • CCC_

  Przestrzegamy przepisów prawa

 • CCC_

  Nie przyjmujemy i nie wręczamy korzyści majątkowych 

 • aby pozostać wiarygodnym pracownikiem, korzystamy z zasobów Grupy w sposób właściwy, odpowiedzialny oraz nie dopuszczamy do marnotrawienia aktywów Grupy
 • za aktywa uważamy m.in. majątek trwały, rzeczy ruchome, przyznane mienie służbowe, know-how, znaki towarowe i inne dobra niematerialne
 • każdy z nas jest także zobowiązany do efektywnego wykorzystania czasu pracy
 • nie akceptujemy wykorzystywania majątku Grupy do celów prywatnych w sposób niezgodny z wewnętrznymi procedurami
 • CCC_

  Dbamy o mienie spółki

 • CCC_

  Nie wykorzystujemy majątku grupy do celów prywatnych

 • w relacjach z interesariuszami, zwłaszcza mediami, dbamy o wizerunek i reputację Grupy
 • przestrzegamy zasadę, że komunikacja do mediów na temat Grupy lub danej spółki z Grupy jest prowadzona jedynie przez upoważnione do tego osoby
 • aby zagwarantować spójny wizerunek Grupy CCC, każdy z naszych pracowników jest odpowiedzialny za przestrzeganie wewnętrznych zasad w zakresie komunikacji, szanując markę i wartości CCC
 • prowadząc działania marketingowe i promocyjne, dokładamy starań, aby nasz przekaz był rzetelny, uczciwy i w sposób wyczerpujący informował o cenach produktów oraz zasadach promocji
 • CCC_

  Dbamy o wizerunek i reputację firmy

 • CCC_

  Nie wypowiadamy się negatywnie na temat firmy i jej pracowników 

 • CCC_

  Rzetelnie informujemy o cenach i promocjach 

 • nasi akcjonariusze są dla nas bardzo ważni, gdyż dzięki zaufaniu, którym nas obdarzyli, wspierają nasz rozwój
 • w naszych działaniach, jesteśmy transparentni i uczciwi oraz zapewniamy równy dostęp do informacji
 • nie akceptujemy zachowań, które mogą wpłynąć na nadużycia związane z obrotem akcjami
 • pracownicy, którzy są w posiadaniu informacji poufnej mogącej mieć wpływ na cenę akcji, nie mogą podejmować na tej podstawie decyzji lub namawiać osobę trzecią do podjęcia decyzji dotyczącej nabycia lub zbycia akcji
 • CCC_

  Informacje o spółce udostępniamy na stronie internetowej 

 • CCC_

  Nie wykorzystujemy informacji poufnych 

 • chronimy i zabezpieczamy przed ewentualnym udostępnieniem osobom nieuprawnionym wszelkie informacje posiadające wartość gospodarczą, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Grupę
 • informacje poufne wykorzystujemy jedynie do realizacji obowiązków służbowych, które wymagają do nich dostępu
 • jesteśmy świadomi, że przekazanie lub wykorzystanie informacji poufnych może skutkować sankcjami prawnymi
 • chronimy nie tylko informacje poufne, ale także informacje wrażliwe, dane osobowe oraz wszelkie istotne informacje, w których posiadaniu jesteśmy
 • CCC_

  Chronimy dane osobowe 

 • CCC_

  Nie ujawniamy informacji uzyskanych w ramach stosunku pracy 

 • jesteśmy odpowiedzialni za oferowany produkt i w związku z tym jakość jest dla nas kluczowa
 • dbając o bezpieczeństwo użytkowania naszych towarów, skrupulatnie sprawdzamy ich jakość na każdym etapie produkcji
 • dążymy do tego, aby nasze produkty spełniały krajowe i międzynarodowe standardy i normy
 • stale udoskonalamy nasze praktyki w zakresie produkcji, magazynowania i sprzedaży oraz na bieżąco zapobiegamy sytuacjom, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo lub jakość produktu
 • CCC_

  Jakość i bezpieczeństwo produktu są dla nas ważne 

 • z niezwykłą starannością podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa naszych pracowników i osób współpracujących
 • przestrzegamy obowiązujących przepisów oraz wewnętrznych uregulowań BHP oraz dążymy do podejmowania działań przekraczających wymagania prawne w tym zakresie
 • dążymy do wzrostu świadomości oraz poziomu zaangażowania pracowników
 • w kwestiach bezpieczeństwa pracy, niezależnie od stanowiska oraz obszaru pracy
 • CCC_

  Dbamy o bezpieczne warunki pracy 

 • CCC_

  Systematycznie poszerzamy więdzę z zakresu BHP

 • jako odpowiedzialni społecznie, angażujemy się w dialog z naszymi interesariuszami. Zależy nam na tym, aby szanować wzajemne oczekiwania i zobowiązania
 • popieramy i wspieramy zaangażowanie naszych pracowników na rzecz lokalnych społeczności, ponadto wdrażamy i stosujemy rozwiązania technologiczne w trosce o środowisko naturalne oraz kształtujemy postawy ekologiczne naszych pracowników
 • CCC_

  Wsłuchujemy się w głos naszych klientów i pracowników 

 • CCC_

  Dbamy o środowisko 

Skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza


Bardzo dziękujemy za Twoje zgłoszenie. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach. Administratorem Twoich danych osobowych jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice więcej informacji

Paragraf i zdjęcie

Pliki do pobrania

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29