Środowisko

CCC jako lider branży obuwniczej jest podmiotem świadomym spoczywającej odpowiedzialności za racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.

W trosce o zachowanie równowagi pomiędzy stałym rozwojem Grupy, a odpowiedzialnością za środowisko naturalne Grupa CCC dąży do ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko, redukcji odpadów, redukcji zużywanej energii oraz emitowanych gazów cieplarnianych, budowania świadomości ekologicznej, oszczędnego zarządzania łańcuchem dostaw oraz inwestowania z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Pierwsze

Odpowiedzialność za środowisko naturalne jest jednym z filarów przyjętej w 2020 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju GO.22. Kluczowymi elementami strategicznymi w zakresie środowiska są:

– redukcja emisji gazów cieplarnianych w Scope 1+2 o 7% do roku 2022 w stosunku do wartości z 2019 r.,

– kalkulacja emisji w Scope 1, 2 i 3 (ze źródeł odpowiadających za min. 60% emisji Scope 3),

– zatwierdzenie celów redukcyjnych dla Scope 1, 2 i 3 w Science Based Targets do 2022 r.,

– redukcja zużycia energii elektrycznej na parę sprzedanego obuwia o 7% do roku 2022 w stosunku do wartości z roku 2019,

– poprawa efektywności energetycznej salonów i siedziby wg ustalonych celów w 2021 r.,

– wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego w funkcjonowaniu Grupy CCC,

– zrównoważone środowiskowo opakowania.

Drugie

ZMIANA KLIMATU

Grupa CCC realizuje szereg działań, które pozwolą na przystosowanie Grupy i zwiększenie jej odporności na zmiany klimatu. Do działań tych należą:

– analiza krótko-, średnio- i długoterminowych ryzyk, zagrożeń i szans związanych ze zmianą klimatu, która została zrealizowana i opisana w dalszej części tego rozdziału,

– analiza scenariuszowa odporności modelu biznesowego i strategii Grupy na zmiany klimatu w scenariuszach zakładających podwyższenie średnich globalnych temperatur o mniej niż 2ºC i więcej niż 2ºC w porównaniu z okresem przedindustrialnym (planowane),

– identyfikacja odporności strategii Grupy na zmiany klimatu w różnych scenariuszach oraz skutków finansowych związanych ze zmianą klimatu (planowane),

– opracowanie i wdrożenie polityki klimatycznej Grupy CCC (planowane).

Trzecie

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Grupa CCC aktywnie zarządza obszarem GOZ i do tej pory zrealizowała następujące działania:

– rozpoczęcie pilotażu zbiórki używanego obuwia w sklepach CCC w Polsce, który posłuży do zbadania możliwości zagospodarowywania zużytego obuwia oraz analizie ponownego wykorzystania jego komponentów,

– rozpoczęcie projektu Circular Economy, który obejmuje cykl warsztatów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, analizę i mapowanie obiegów materiałowych w łańcuchu wartości Grupy CCC, identyfikację punktów utraty wartości oraz opracowanie planu wdrożenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego w CCC (tzw. mapa drogowa GOZ),

– rezygnacja z toreb foliowych we wszystkich sklepach stacjonarnych CCC,

– rozpoczęcie projektu związanego z ekoprojektowaniem, którego wsparciem będzie wykorzystanie drukarki 3D do wykonywania prototypów obuwia.

Czwarte

EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Podstawowy wskaźnik emisyjności wyniósł w roku obrotowym 2020/2021 1,18 kg CO2e na parę obuwia i był o 3,5% niższy niż przed rokiem, gdy wyniósł on 1,22 kg CO2e na jednostkę produktu.

Zdecydowana większość (90,7%) emisji gazów cieplarnianych generowanych w działalności operacyjnej Grupy CCC przypada na zakres 2, czyli są to emisje pośrednie będące skutkiem wytwarzania kupowanej energii elektrycznej i cieplnej.

Struktura emisji podkreśla znaczenie podejmowanych działań w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej oraz przechodzenia na odnawialne źródła energii. W szczególności działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz do pozyskiwania tej energii ze źródeł odnawialnych mogą mieć w najbliższych latach największy wpływ na obniżenie całkowitych emisji Grupy.

piąte

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter