Akcjonariat

Struktura akcjonariatu emitenta

* Zgodnie z listą uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki w dniu 14.12.2020 r. 

** Zgodnie z Zawiadomieniem Nationale-Nederlanden PTE S.A. z dnia 28 grudnia 2020 r. (Raport bieżący 71/2020), łącznie: Nationale-Nederlanden OFE oraz inne Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. wskazane w Zawiadomieniu

***Pozostali inwestorzy posiadający mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Akcjonariusz: Liczba posiadanych akcji % udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy % udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
ULTRO S.à r.l. (podmiot zależny od p. Dariusza Miłka) 17.077.465 31.12% 23.577.465 38.32%
Aviva OFE AVIVA SANTANDER* 4.022.000 7.33% 4.022.000 6.54%
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA** 3.428.494 6.25% 3.428.494 5.57%
Pozostali inwestorzy *** 30.340.041 55.30% 30.490.041 49.57%
Razem: 54.868.000 100,00% 61.518.000 100,00%

Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.486.800,00 PLN i dzieli się na 54.868.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym 6.650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy.

Kapitał zakładowy Emitenta składa się z 54.868.000 akcji.
Liczba akcji Seria Typ akcji
6.650.000 A1 (uprzywilejowanych co do głosu - 2 głosy z jednej akcji)
13.600.000 A2 (zwykłych na okaziciela)
9.750.000 B (zwykłych na okaziciela)
2.000.000 C (zwykłych na okaziciela)
6.400.000 D (zwykłych na okaziciela)
768.000 E (zwykłych na okaziciela)
2.000.000 H (zwykłych na okaziciela)
6.850.000 I (zwykłych na okaziciela)
6.850.000 J (zwykłych imiennych)
Relacje inwestorskie - Akcjonariat - Kapitał zakładowy spółki

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29