Akcjonariat

Struktura akcjonariatu emitenta

* Zgodnie z listą uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki w dniu 24.06.2020r. 
** Pozostali inwestorzy posiadający mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Akcjonariusz: Liczba posiadanych akcji % udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy % udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
ULTRO S.à r.l. (podmiot zależny od p. Dariusza Miłka) 17.077.465 31.12% 23.577.465 38.32%
Aviva OFE AVIVA SANTANDER* 4.022.697 7.33% 4.022.697 6.54%
Pozostali inwestorzy ** 33.767.838 61.55% 33.917.838 55.14%
Razem: 54.868.000 100,00% 61.518.000 100,00%

Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.486.800,00 PLN i dzieli się na 54 868 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym 6 650 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy.

Kapitał zakładowy Emitenta składa się z 54 868 000 akcji.
Liczba akcji Seria Typ akcji
6.650.000 A1 (uprzywilejowanych co do głosu - 2 głosy z jednej akcji)
13.600.000 A2 (zwykłych na okaziciela)
9.750.000 B (zwykłych na okaziciela)
2.000.000 C (zwykłych na okaziciela)
6.400.000 D (zwykłych na okaziciela)
768.000 E (zwykłych na okaziciela)
2.000.000 H (zwykłych na okaziciela)
6.850.000 I (zwykłych na okaziciela)
6.850.000 J (zwykłych imiennych)
Relacje inwestorskie - Akcjonariat - Kapitał zakładowy spółki

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29