Akcjonariat

Struktura akcjonariatu emitenta

* dane pochodzą z informacji rocznej o strukturze aktywów Funduszy na dzień 31.12.2018 r.
** Pozostali inwestorzy posiadający mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Akcjonariusz: Liczba posiadanych akcji % udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy % udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
ULTRO S.à r.l. (podmiot zależny od p. Dariusza Miłka) 11 250 000 27,33% 16 710 000 34,95%
Leszek Gaczorek 2.000.000 4,86% 3.040.000 6,36%
Aviva OFE* 2.975.150 7,22% 2.975.150 6,22%
Nationale-Nederlanden OFE* 3.429.086 8,33% 3.429.086 7,17%
Pozostali inwestorzy ** 21.513.764 52,26% 21.663.764 45,30%
Razem: 41.168.000 100,00% 47.818.000 100,00%

Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 116 800,00 PLN i dzieli się na 41 168 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym 6 650 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy.

Kapitał zakładowy Emitenta składa się z 41 168 000 akcji.
Liczba akcji Seria Liczba akcji
6.650.000 A1 (uprzywilejowanych co do głosu - 2 głosy z jednej akcji)
13.600.000 A2 (zwykłych na okaziciela)
9.750.000 B (zwykłych na okaziciela)
2.000.000 C (zwykłych na okaziciela)
6.400.000 D (zwykłych na okaziciela)
768.000 E (zwykłych na okaziciela)
2.000.000 H (zwykłych na okaziciela)
Relacje inwestorskie - Akcjonariat - Kapitał zakładowy spółki

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29