Nasze podejście

„Dla Grupy CCC, która w ostatnich latach stała się liderem obszaru ESG, motywacji do tworzenia i realizowania działań z zakresu zrównoważonego rozwoju jest bardzo wiele.

Robimy to, bo wierzymy, że to słuszna droga, zgodna z naszą misją, wizją i wartościami – chcemy tworzyć zrównoważoną modę. Widzimy, że obszar ESG ma coraz większe znaczenie w obszarze finansowym - zielone inwestycje to większy dostęp do finansowania, lepsze warunki oraz uniknięcie kosztu alternatywnego związanego z wprowadzanymi regulacjami. Otoczenie formalno-prawne obliguje nas również do spełniania coraz to nowych wymogów np. w obszarze raportowania kwestii klimatycznych, mierzenia śladu węglowego czy wprowadzania zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Zrównoważony rozwój to dziś jeden z priorytetów naszej strategii biznesowej GO.25.”

- Kamilla Budnik, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju

tekst

Jako Grupa CCC działamy odpowiedzialnie w każdym aspekcie prowadzenia biznesu. Słuchamy naszych partnerów i wspólnie z nimi określamy priorytety w obszarze ESG. Analizujemy zarówno oczekiwania interesariuszy, jak i nasz wpływ środowiskowy, społeczny i ekonomiczny w całym łańcuchu wartości.

Budowanie dialogu oraz kompleksowe opracowanie kierunków zrównoważonego rozwoju Grupy CCC możliwe jest dzięki przeprowadzanemu cyklicznie, co trzy lata, badaniu istotności.

Jako grupa CCC...

Badanie istotności przeprowadzamy łącznie na 9 grupach interesariuszy. Dzięki pogłębionym analizom wiemy dokładnie, które zagadnienia powinny otrzymać status Priorytetu, które są Ważne, a które należy przyporządkować do kategorii Normalne. Na tej podstawie układamy plany i ustawiamy cele krótko, średnio i długoterminowe. Dodatkowym aspektem jest identyfikacja szans i ryzyk wynikających z zagadnień ESG, która również pomaga nam dostosować działania do oczekiwań klienta. 

Przejdz do ryzyk zrównoważonego rozwoju 

Partnerstwa

Czynne uczestnictwo w organizacjach ma znaczący wpływ na kształtowanie relacji ze społeczeństwem. Wiemy, że wiele wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj, wymaga współpracy, konsekwencji i zaangażowania różnych sektorów. Dołączając do międzynarodowych i krajowych inicjatyw, możemy wspólnie z partnerami zewnętrznymi zwiększać nasz pozytywny wpływ na środowisko, uczyć się wzajemnie oraz rozszerzać zasięg działań.

Filtruj partnerów:

W 2022 roku zostaliśmy sygnatariuszem UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes.

W ramach UNGC organizacje są zobowiązane do dostosowania swoich działań i strategii do 10 zasad dotyczących praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

10 zasad UN Global Compact:

Prawa człowieka
1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę

Standardy pracy
3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się
4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej
5. Zniesienie pracy dzieci
6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia

Ochrona środowiska naturalnego
7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego
8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej
9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii

Przeciwdziałanie korupcji
10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

W 2021 roku jako pierwsza firma z Polski przystąpiliśmy do inicjatywy UN Climate Change Fashion Industry Charter for Climate Action i znaleźliśmy się w gronie 100 największych marek modowych na świecie, które solidarnie angażują się w ochronę środowiska naturalnego i działania na rzecz klimatu.

W 2021 roku zostaliśmy partnerem We Mean Business Coalition. Jest to globalna koalicja non-profit współpracująca z najbardziej wpływowymi światowymi przedsiębiorstwami, w celu przeciwdziałania zmianom klimatu.

Business For Nature to globalna koalicja zrzeszająca organizacje biznesowe zajmujące się ochroną przyrody oraz firmy, w których myśli się przyszłościowo. To wiarygodne przywództwo biznesowe mające na celu odwrócenie szkód środowiskowych już w tej dekadzie.

Misją tej globalnej inicjatywy jest rezygnacja ze szkodliwych substancji w procesie produkcji materiałów wykorzystywanych w sektorze odzieżowym oraz obuwniczym. Jako przyjaciel  ZDHC pracujemy nad podniesieniem świadomości w branży oraz zobowiązujemy naszych dostawców docałkowitej eliminacji szkodliwych substancji w procesie produkcji.

Forum to organizacja typu think-and-do-tank, wspierająca firmy w stawaniu się coraz bardziej odpowiedzialnymi w swojej działalności. Dodatkowo jest inicjatorem i partnerem przedsięwzięć, takich jak Targi CSR, Liga Odpowiedzialnego Biznesu czy Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”. Do FOB dołączyliśmy jako Partner Strategiczny.

Jako Grupa CCC podjęliśmy indywidualne zobowiązanie tzw. commitment, w którym potwierdzamy realizację konkretnych działań wpisujących się w osiąganie zapisanych w statucie organizacji celów zrównoważonego rozwoju, tj. m.in. realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju czy ujednolicenie standardów w łańcuchu dostaw.

Od 2019 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. Zobowiązania, jakie nakłada Karta Różnorodności to eliminacja dyskryminacji w organizacji, promocja różnorodności, polityka równego traktowania, a w szczególności gotowość firmy do włączenia pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w te starania.

W organizacji występujemy jako członek wspierający. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych dba o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Misją Izby Gospodarki Elektronicznej jest rozwój polskiej branży cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.

Nadrzędnym celem Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy jest promowanie najwyższych standardów etycznych w szeroko rozumianej komunikacji marketingowej. Poprzez nasz aktywny udział, chcemy mieć wpływ na działania wspierające samoregulację, a także tworzenie i promowanie odpowiedzialnych etycznie przekazów reklamowych w polskiej przestrzeni medialnej.

Organizacja zrzesza liderów branży, którzy wyznaczają nowe standardy w biznesie w obszarze zarządzania łańcucha dostaw. Współpracując z partnerami z różnych środowisk PSML tworzy i promuje dobre praktyki biznesowe oraz, we współpracy z uczelniami i biznesem prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju kompetencji i kadr.

Dolnośląski Klaster Edukacyjny w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstał, aby ułatwić prognozowanie zapotrzebowania rynku pracy na konkretne umiejętności, zawody oraz zwiększyć dostępność praktycznej nauki zawodu. Organizacja koordynuje działania szkół i firm tak, aby mogły nawiązać współpracę w zakresie powstawania klas patronackich i rozwijania idei kształcenia dualnego na potrzeby przedsiębiorstw.

Konwent UJW to organ opiniotwórczo-doradczy wspierający rozwój oraz działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną Uczelni. Działając w Konwencie mamy realny wpływ na program nauczania i jakość kształcenia swoich potencjalnych pracowników.

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter