Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego zawarte zostały w dokumencie zatytułowanym „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętym uchwałą Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021. Zasady obowiązują od dnia 1 lipca 2021 roku.

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) jest zbiorem zasad postępowania zarówno dla organów spółek, jak również dla członków organów tych spółek – Rady Nadzorczej, Zarządu oraz akcjonariuszy. Spółka CCC, doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych, dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosowane w codziennym funkcjonowaniu Spółki.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami informowania, Spółka będzie raportowała wówczas, gdy nastąpi naruszenie którejś z dobrych zasad w sposób trwały lub incydentalny. Raporty będą publikowane analogicznie jak raporty bieżące oraz umieszczane na stronie internetowej Spółki.

Ponadto, równolegle z raportami rocznymi, począwszy od raportu rocznego za 2009 r., publikowane są raporty dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Głównym celem polityki informacyjnej CCC S.A. jest zapewnienie równego dostępu do informacji i efektywnej komunikacji oraz budowa zaufania ze strony uczestników rynku kapitałowego, a w szczególności inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych z kraju i zagranicy. 

Wśród celów szczegółowych wyróżnić można... 

 • upublicznianie prawdziwych, rzetelnych oraz kompletnych informacji w zakresie oraz terminach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
 • skuteczną komunikację z akcjonariuszami i innymi uczestnikami rynku kapitałowego, prowadzoną za pomocą dostępnych i dopuszczonych przez prawo narzędzi komunikacji;
 • zapewnienie równego dostępu do informacji dotyczących działalności Spółki dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego.

CCC S.A. zapewnia równy dostęp do informacji dotyczących spółki poprzez...

 • pełne wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych wynikających z funkcjonowania Spółki na rynku regulowanym;
 • stosowanie zasad ładu korporacyjnego;
 • prowadzenie komunikacji ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego w oparciu o najlepsze standardy i praktyki rynkowe.

Działania podjęte w zakresie polityki informacyjnej są adresowane do określonych uczestników rynku kapitałowego, w tym między innymi...

 • inwestorów (indywidualnych oraz instytucjonalnych) oraz akcjonariuszy CCC S.A.;
 • podmiotów związanych z rynkiem regulowanym (Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);
 • analityków giełdowych
 • oraz dostosowane do ich potrzeb informacyjnych.

Mając na względzie prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych, CCC S.A. upublicznia...

 • informacje wymagane przepisami prawa obowiązującymi spółki notowane na GPW oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021;
 • wyniki finansowe oraz raporty okresowe w terminach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa. Spółka dokłada starań, aby był to możliwie najkrótszy termin;
 • informacje o znaczących zdarzeniach mających wpływ na cenę akcji Spółki niezwłocznie po ich wystąpieniu, o ile przepisy prawa nie przewidują innego, wymaganego terminu.

Narzędzia wykorzystywane do komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego to przede wszystkim...

 • Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) – w celu realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z obrotu akcjami na rynku regulowanym;
 • Elektroniczna Baza Informacji (EBI) – w celu dystrybucji raportów o stosowaniu ładu korporacyjnego;
 • serwis Relacji Inwestorskich na internetowej stronie korporacyjnej, gdzie dostępne są wszelkie informacje na temat Spółki, takie jak raporty bieżące, prezentacje, sprawozdania finansowe, informacje na temat władz Spółki, aktualna struktura akcjonariatu, dane kontaktowe, itp.;
 • konferencje wynikowe dla analityków oraz przedstawicieli mediów, każdorazowo po publikacji wyników finansowych (materiały video z konferencji dostępne są na stronie Relacji Inwestorskich);
 • tele- i wideokonferencje dla inwestorów krajowych i zagranicznych oraz analityków;
 • spotkania przedstawicieli Zarządu i Relacji Inwestorskich z inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi oraz analitykami, w tym także umożliwianie im wizyt w Spółce;
 • udział przedstawicieli Zarządu i zespołu Relacji Inwestorskich w konferencjach dla inwestorów w Polsce i za granicą;
 • dostępność zespołu Relacji Inwestorskich dla uczestników rynku kapitałowego drogą telefoniczną i elektroniczną. Spółka dokłada starań, aby odpowiedzi na pytania udzielane były niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. Termin może się wydłużyć w szczególnie uzasadnionych przypadkach i niezależnych od Spółki okolicznościach;
 • udostępnianie materiałów z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy na stronie Relacji Inwestorskich, w tym materiałów video;
 • organizacja Dni Otwartych, Dni Inwestora, etc dla analityków, inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Spółka na bieżąco monitoruje rozwój współczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie Relacjami Inwestorskimi i w miarę możliwości adaptuje je do swoich działań, aby usprawnić proces komunikacji z rynkiem kapitałowym.

Informacje o istotnych transakcjach zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi, wynikające z dyspozycji art. 90i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”)

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter