Strategia

Strategia Zrównoważonego Rozwoju jest integralnym elementem Strategii Biznesowej GO.25 | Everything Fashion. Omnichannel Platform oraz stanowi fundament dla wszystkich naszych działań strategicznych.Efektywność tych działań potwierdzona jest poprzez niezależne oceny w międzynarodowych ratingach, z których najważniejszym jest MSCI ESG. Od 2020 roku utrzymujemy w nim wysoką ocenę A (skala A-C, gdzie A to najwyższy poziom), co stawia nas to w gronie światowych liderów zrównoważonego rozwoju.

Przejdź do strategii biznesowej    

Strategia Zrównoważonego Rozwoju...

Produkt | 

Zrównoważone surowce

Cele

2025
 • 100% produktów z informacją na temat wykorzystanych materiałów i sposobie produkcji
 • 100% kategorii produktowych zawierających zrównoważone kolekcje
 • 100% kategorii produktowych zawierających zrównoważone kolekcje

Ambicje

2030
 • Utrzymanie poziomu zapewnienia przejrzystych informacji na temat składu wszystkich produktów i sposobu ich produkcji
 • Utrzymanie poziomu zapewnienia przejrzystych informacji na temat składu wszystkich produktów i sposobu ich produkcji
 • Utrzymanie poziomu zapewnienia przejrzystych informacji na temat składu wszystkich produktów i sposobu ich produkcji
 • Rozszerzenie kolekcji z produktami recyklingowalnymi

Produkt | 

Zróżnicowane Opakowania

Cele

2025
 • 100% opakowań pochodzących i nadających się do recyklingu
 • Wprowadzenie pojedynczych opakowań kartonowych w kanale e-commerce

Ambicje

2030

• Wszystkie produkty sprzedawane przez Grupę CCC są dostarczane w opakowaniach o zerowym śladzie środowiskowym

Produkt | 

Zagospodarowanie zużytego obuwia

Cele

2025
 • Zbiórka obuwia używanego – rozszerzenie programu do 100% sklepów w Polsce i za granicą

Ambicje

2030
 • Przetworzenie zebranych butów na surowiec do ponownego wykorzystania produkcji w różnych gałęziach przemysłu.

Pracownicy | 

Ochrona życia i zdrowia pracowników

Cele

2025
 • 0 wypadków wśród pracowników Grupy CCC (redukcja procentowa wskaźnika częstości wypadków do 0)

Ambicje

2030
 • Utrzymanie wskaźnika częstości wypadków na poziomie 0

Pracownicy | 

Różnorodność pracowników

Cele

2025
 • Redukcja wskaźnika GPGR (Gender Pay Gap Ratio) do poziomu 5%

Ambicje

2030
 • Redukcja wskaźnika GPGR do poziomu 0

Pracownicy | 

Różnorodnośc pracowników 

Cele

2025
 • Redukcja wskaźnika GCR (Glass Ceiling Ratio) do poziomu 5%
 • 100% przeszkolonych pracowników Grupy CCC z zakresu różnorodności

Ambicje

2030
 • Redukcja wskaźnika GCR do poziomu 0
 • 100% przeszkolonych pracowników Grupy CCC z zakresu różnorodności

Środowisko | 

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Cele

2025
 • Redukcja emisji GHG Scope 1+2 do poziomu -40% względem 2019 roku
 • Redukcja emisji GHG Scope 3 do poziomu – 10% względem 2021 roku

Ambicje

2030
 • Redukcja emisji GHG Scope 1+2 do poziomu - 80% względem 2019 roku oraz angażowanie głównych dostawców (tier 1) w łańcuchu dostaw w redukcję emisji
 • Osiągnięcie emisji GHG Scope 3 na poziomie – 40% względem 2021 roku

Środowisko | 

Gospodarka obiegu zamkniętego

Cele

2025
 • Określenie wpływu Grupy CCC i jej łańcucha wartości na zasoby wodne oraz opracowanie podejścia do zarządzania efektywnością wodną w Grupie CCC
 • Wyznaczenie celów  redukcyjnych odpadów w łańcuchu dostaw   z głównymi dostawcami (tier 1)

Ambicje

2030
 • Wzrost odsetka odpadów produkcyjnych w łańcuchu dostaw trafiających do recyklingu do poziomu minimum 40%

Środowisko | 

Ochrnona zasobów wodnych

Cele

2025
 • Określenie wpływu Grupy CCC i jej łańcucha wartości na zasoby wodne oraz opracowanie podejścia do zarządzania efektywnością wodną w Grupie CCC

Ambicje

2030

• System zarządzania efektywnością wodną w Grupie i jej łańcuchu wartości (dostawcy tier 1+2) oraz ustalone cele redukcyjne w tym zakresie

Środowisko | 

Ochrona bioróżnorodności

Cele

2025
 • Określenie wpływu Grupy CCC i jej łańcucha wartości na bioróżnorodność

Ambicje

2030
 • Określenie celów dot. ochrony bioróżnorodności
 • Prowadzenie działań zapobiegających utracie bioróżnorodności

Społeczeństwo | 

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

Cele

2025
 • 100% dostawców przestrzegających Kodeks Postępowania dla Dostawców
 • Zaangażowanie dostawców (tier 1) w dostarczanie danych niefinansowych
 • 100% dostawców wysokiego ryzyka poddanych audytowi

Ambicje

2030
 • 100% naszych dostawców przestrzega prawa człowieka i zapewnia swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy i godne wynagrodzenie
 • System gromadzenia danych niefinansowych od dostawców z tier 1
 • Zaangażowanie dostawców (tier 1) w dostarczanie danych do kalkulacji Scope 3
 • Włączenie dostawców tier 2 do systemu zgłaszania naruszeń

Społeczeństwo | 

11. Etyka

Cele

2025
 • 100% przeanalizowanych zgłoszeń o naruszeniach

Cele zrównoważonego rozwoju 2030

Cele

Strategia Zrównoważonego Rozwoju GO.22 - Produkty

Zwiększenie udziału skór pochodzących z certyfikowanych garbarni LWG w procesach produkcyjnych

Start 2019

15%

Cel 2021

19%

Realizacja

21%

Zapewnienie odpowiedzialności ​w łańcuchu dostaw: zwiększenie liczby dostawców, u których przeprowadzono audyt zgodności z Kodeksem Postępowania Dostawców (KPD)

Start 2019

45%

Cel 2021

55%

Realizacja

65%

Zagospodarowanie używanego obuwia: zwiększenie liczby sklepów biorących udział w zbiórce obuwia (projekt pilotażowy)

Zbiórka w 

21 sklepach

Zebranych par butów

10 ton

Strategia Zrównoważonego Rozwoju GO.22 - Środowisko

Redukcja emisji gazów cieplarnianych: w Scope 1 i 2 o 5% względem roku 2019

Start 2019

-

Cel 2021

-5%

Realizacja

-16%

Redukcja zużycia energii elektrycznej na parę sprzedanego obuwia o 5%  w stosunku do wartości z roku 2019

Start 2019

Cel 2021

-5%

Realizacja

-35%

Wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego: mapowanie (identyfikacja i analiza) obiegów materiałowych w łańcuchu wartości Grupy CCC; analiza zasad określonych w tzw. Circular Economy Action Plan

Realizacja:

Rezygnacja z toreb foliowych w 100% sklepów Grupy CCC

Realizacja:

Identyfikacja zasad i kryteriów zgodnych z eko-projektowaniem

Realizacja:

Strategia Zrównoważonego Rozwoju GO.22 - Pracownicy

Redukcja procentowa wskaźnika częstości wypadków​

Start 2019

4,79%

Cel 2021

3,81%

Realizacja

4,69%

Rewizja Polityki Wynagrodzeń ​i przygotowanie jej do wdrożenia oraz przygotowanie szczegółowego systemu gromadzenia i analizy danych dot. wynagrodzenia pracowników na poszczególnych szczeblach

Realizacja

Rewizja Polityki Pracowniczej ​i ustalenie planu działań mających ​na celu wyrównanie szans awansu ​w kolejnych latach

Realizacja

Opracowanie i publikacja Polityki Różnorodności grupy CCC

Realizacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju GO.22 - Społeczeństwo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju GO.22 - Społeczeństwo

Realizacja:

Współpraca z UNICEF

Realizacja:

Kontynuacja realizacji projektów wspierających lokalne społeczności

Realizacja:

Promocja aktywności sportowej oraz wiedzy do wybranych trenerów personalnych

Realizacja

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter