Obligacje

W 2014 roku Spółka podpisała umowę dotyczącą Programu emisji obligacji CCC S.A. do maksymalnej kwoty 500 mln PLN. W 2018 roku Zarząd Spółki dokonał zmian w ustanowionym Programie emisji obligacji, mających na celu dostosowanie jego treści do standardów sprawozdawczości finansowej obowiązujących w Spółce (MSSF16) oraz zmian w przepisach prawa, które dokonane zostały od dnia uruchomienia Programu. Obligacje emitowane w ramach ww. Programu są emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane. Emisja Obligacji nie ma charakteru emisji publicznej. Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na finansowanie rozwoju sieci sprzedaży oraz inwestycji w infrastrukturę logistyczną.

W ramach Programu Emisji Obligacji Spółka w 2014 roku przeprowadziła emisję 210.000 Obligacji serii 1/2014; o wartości nominalnej jednej Obligacji 1.000 zł.
W 2018 roku, w ramach Zmienionego Programu, Zarząd dokonał wcześniejszego wykupu Obligacji Serii 1/2014 w zamian za obligacje nowej serii i dokonał emisji 210.000 sztuk Obligacji zwykych serii 1/2018, o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN.

Liczba obligacji serii 1/2014 po przeprowadzeniu operacji wycofania wynosiła 6.850 i została wykupiona zgodnie z warunkami emisji w dniu 10 czerwca 2019 roku.

Obecnie Spółka posiada wyemitowanych 210.000 obligacji serii 1/2018 z terminem wykupu na dzień 29 czerwca 2021 roku.

Obligacje notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A..

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29