6 minut czytania

CCC opublikował prospekt emisyjny

- Publiczna Oferta obejmuje łącznie 8.000.000 akcji serii B, C i D
- Inwestorzy w transzy indywidualnej mogą składać zapisy na akcje w dniach 22 - 23 listopada 2004

Cele emisji

Spółka planuje, że środki pozyskane z publicznej subskrypcji (akcje serii D) zostaną przeznaczone na nastepujące dwa szczegółowe cele:

1. Rozwój sieci sprzedaży

Zgodnie ze swoją strategią rozwoju, do końca 2007 roku Grupa CCC planuje powiekszyć sieć sprzedaży do około 340 salonów, zajmując nowo powstające atrakcyjne lokalizacje i zwiększając swą obecność w regionach dotychczas słabiej reprezentowanych. Ma to nastąpić poprzez otwarcie, w stosunku do stanu na połowę 2004 roku, około 95 nowych własnych punktów sprzedaży (tj. dodatkowo o około 29 tys. m2) oraz optymalizację sieci franszyzobiorców. Własny kanał dystrybucji Grupy CCC docelowo ma obejmować w przybliżeniu 40% liczby salonów ogółem i generować między 50-60% przychodów ogółem. Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane na inwestycje rzeczowe i wyposażenie nowo otwieranych salonów. Bezpośrednie wydatki związane z rozwojem sieci sprzedaży szacowane są obecnie na około 25 mln zł.

2. Zwiększenie kapitału obrotowego

Pozostałe po odliczeniu wydatków na rozbudowę sieci środki z emisji akcji serii D (około 25 mln zł) zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego Grupy CCC.

Zwiększony kapitał obrotowy, poza zapewnieniem operacyjnej działalności dodatkowych punktów sprzedaży, powinien według oceny Zarządu spółki przełożyc się również na atrakcyjniejsze warunki zakupowe, a w konsekwencji na dalszą poprawę rentowności Grupy CCC.

Struktura Publicznej Oferty

Liczba Akcji Oferowanych wynosi 8.000.000. Na Akcje Oferowane składa się 500.000 akcji serii B (akcje istniejące),
1.100.000 akcji serii C (akcje istniejące) oraz 6.400.000 akcji serii D (akcje nowo emitowane).

Akcje Oferowane sa łącznie w ramach Publicznej Oferty, bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez
inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy mogą być przydzielone zarówno Akcje Serii B, C, jak i
Akcje Serii D.

Akcje Oferowane będą podzielone na dwie transze:
- Transza Instytucjonalnej, w której oferowanych bedzie 7.000.000 akcji,
- Transza Detaliczna, w której oferowanych bedzie 1.000.000 akcji.

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy transzami.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy CCC SA dzieli się obecnie na 32 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A2, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł ka-da. Po przeprowadzeniu pełnej oferty publicznej kapitał zakładowy zostanie podwyższony o 6,4 mln akcji serii D, a udział dotychczasowych akcjonariuszy spadnie do około 79% w kapitale zakładowym spółki.

Zapisy na akcje

W ramach Publicznej oferty, inwestor może złożyc zapis na dowolną liczbę Akcji Oferowanych, jednak nie wiekszą niż liczba akcji przeznaczonych do nabycia w danej transzy. W przypadku gdy liczba akcji, na jakie złożono zapisy w danej transzy, będzie wieksza od liczby akcji przeznaczonych do nabycia w tej transzy, akcje przydzielone zostaną na zasadach proporcjonalnej redukcji zapisów.

Zapisy na akcje przyjmują POK CA IB Securities i POK-i Biura Maklerskiego BPH.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej, do publicznej wiadomości w trybie Raportu Bieżącego zostanie podany Przedział Cenowy. Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej składać będą Zapisy po cenie wynikającej z górnej granicy Przedziału Cenowego.

Ostateczna cena Akcji Oferowanych będzie zawierać się w Przedziale Cenowym, a zostanie ustalona przez Zarząd Spółki oraz Wprowadzających, z uwzględnieniem deklaracji zamiaru złożenia zapisu na Akcje Oferowane złożonych przez inwestorów instytucjonalnych w ramach procesu budowania Księgi Popytu. Ewentualne nadpłaty na akcje oferowane będą zwracane inwestorom w ciągu 7 dni od dokonania przydziału akcji.

Terminy Publicznej Oferty

18 listopada  Podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego
19-23 listopada Budowa Księgi Popytu
23 listopada Określenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii D / Ceny Sprzedaży Akcji Serii B i C
22-23 listopada Przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej
24-25 listopada Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej
26 listopada Przydział akcji

 

Do czasu rozpoczęcia Publicznej Oferty Spółka CCC zastrzega sobie prawo zmiany terminów Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.

Dodatkowych informacji udziela:

Magda Kołodziejczyk
NBS Public Relations
Tel. 826 74 16, e-mail: [email protected]

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29