Administratorem Twoich danych osobowych jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice; tel. 076/84 58 500; [email protected]

Jakie informacje są przetwarzane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail Twoje informacje zostaną udostępnione wewnętrznie pracownikom Grupy CCC w zależności od rodzaju zgłoszonego nadużycia:

  • Korupcja / kradzież / fałszowanie dokumentacji / naruszenie wewnętrznych regulacji / czyny zabronione w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego - Dział Audytu Wewnętrznego
  • Mobbing – Pion Personalny
  • Naruszenie przepisów BHP – Dział BHP i PPOŻ
  • Pozostałe zgłoszenia– Biuro Organizacji i Relacji Inwestorskich

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 3 lat od zakończenia postępowania wewnętrznego lub przez okres zgodny z przechowywaniem dokumentacji sądowej jeżeli Twoje zgłoszenie będzie wymagało wyjaśnienie przez właściwe organy państwowe.

Twoje dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia oraz wszczęcia postępowania zgodnie z Procedurą zgłaszania nadużyć w Grupie Kapitałowej CCC.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 3 lat od zakończenia postępowania wewnętrznego lub przez okres zgodny z przechowywaniem dokumentacji sądowej jeżeli Twoje zgłoszenie będzie wymagało wyjaśnienie przez właściwe organy państwowe.

Masz prawo:

  • dostępu do swoich danych:
  • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne);
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • oraz uzyskania kopii danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeśli ich nie podasz nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą w celu przekazanie informacji o podjętych działaniach lub celu uzupełnienia Twojego zgłoszenia.

Twoje dane nie podlegają profilowaniu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą informacją oraz właściwymi przepisami o ochronie danych. Jeśli jesteś niezadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. +48 (22) 531 03 00.