4 minuty czytania

Sukces oferty publicznej CCC

- Wszystkie oferowane akcje zostały objęte przez inwestorów
- Stopa redukcji akcji oferowanych w Transzy Detalicznej wyniesie ponad 74%
- Stopa redukcji akcji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej wyniesie ponad 36%

W dniu 26 listopada 2004 roku Zarząd CCC dokonał przydziału Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty. W
wyniku subskrypcji przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje tj. 6.400.000 Akcji serii D, 500.000 akcji serii B
(akcje istniejące) oraz 1.100.000 Akcji serii C.

Akcje były nabywane po cenie równej 9,5 PLN. Przy ustaleniu ceny emisyjnej Zarząd CCC miał na względzie 1)
długoterminową perspektywę obecności Spółki na rynku giełdowym, oraz 2) uzyskanie optymalnej struktury
akcjonariatu, zarówno dla Spółki, jak te: nabywców akcji w publicznej ofercie.

- W Publicznej Ofercie realizowanej przez Spółkę zapisy na Akcje złożyło ponad 1450 inwestorów, z czego:
- W Transzy Detalicznej przydzielono 1.000.000 akcji, a stopa redukcji zapisów wyniosła 74,1%.
- W Transzy Instytucjonalnej przydzielono 7.000.000 akcji. Formalna stopa redukcji zapisów wyniosła 0% (zapisy w
tej transzy składane były na liczbę akcji zgodna z wstepną alokacją), a stopa redukcji oparta o zapisy w Książce Popytu wyniosła 36,5%.

Wpływy z oferty dla Spółki sięgnęły blisko 61 mln zł. Pozyskane środki pozwola Spółce na przyspieszenie tempa rozwoju sieci detalicznej w Polsce oraz początek ekspansji zagranicznej. Do końca 2007 roku planujemy powiększyć sieć sprzedaży do blisko 340 salonów” - powiedział Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC S.A.

Dodatkowych informacji udziela:

Magda Kołodziejczyk
NBS Public Relations
Tel. 826 74 16, e-mail: [email protected]

Grupa CCC jest zdecydowanym liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Według stanu na koniec września 2004 roku Grupa CCC dysponowała siecią 263 salonów sprzedaży, w tym 71 sklepów własnych. W skład Grupy Kapitałowej CCC wchodzą CCC S.A. – spółka zarządzająca siecią sprzedaży oraz CCC Faktory Sp. z o.o., zajmującą się produkcją obuwia. Sprzedaż kolekcji prowadzona jest pod marką CCC przez własne salony firmowe, oraz salony działające na zasadzie franszyzy. Dostawcy obuwia dla Spółki to zarówno producenci zagraniczni (Chiny, Włochy), krajowi, jak też własne zaplecze produkcyjne. Ilościowy udział Grupy CCC w bardzo rozdrobnionym rynku producentów obuwia jest szacowany na 2,5%, a w rynku sprzedaży detalicznej – na 5%. W 2003 roku Grupa CCC osiągnęła 10,7 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 246 mln zł. Po trzech kwartałach 2004 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 197,32 mln a zysk netto 14,8 mln zł.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29