Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Transmisja NWZA: LINK

Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2021 r., godz. 12:00

1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-100 Polkowice, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Zarząd Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A.  i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.;
  b. Sprawozdania Rady Nadzorczej CCC S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A.
  i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się
  1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 r. zakończonym 31 stycznia 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.01.2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej CCC S.A. oraz przyjęcie tekstu jednolitego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej CCC S.A.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu wskazane w punkcie 17 porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd CCC S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki:

 a. zmienia się § 10 ust. 5. Statutu Spółki:

- dotychczasowe brzmienie:

„Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.”

 

- nowe brzmienie:

„Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce i doręcza pismo lub składa oświadczenie o rezygnacji wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. Nadto powinien powiadomić o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

b. zmienia się § 11 Statutu Spółki:

- dotychczasowe brzmienie:

„Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

 • Prezes Zarządu – jednoosobowo;
 • dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

- nowe brzmienie:

„Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

1/ Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub z prokurentem,

2/ dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie,

3/ Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

c. zmienia się § 16. ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki:

- dotychczasowe brzmienie:

„ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;”

 

- nowe brzmienie:

„ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz uszczegółowienie zasad Polityki Wynagrodzeń;”

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 6 czerwca 2021 roku. („Dzień rejestracji”).

3. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki CCC S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:
a. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 6 czerwca 2021 roku) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki oraz
b. w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, od dnia 25 maja 2021 r. do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 7 czerwca 2021 r. (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

4. Lista Akcjonariuszy

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy.

Na trzy dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21 czerwca, 18 czerwca i 17 czerwca 2021 roku w godz. od 8.00 do 16.00 w siedzibie Spółki (ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

5. Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego są uprawnieni do:
a. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi CCC S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, do dnia 1 czerwca 2021 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected].
b. zgłaszania Spółce na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected].

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

6. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki CCC S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres [email protected]. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu innego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników. Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki https://corporate.ccc.eu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na udostępnionym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną

Akcjonariusze mogą oddać głos na Walnym Zgromadzeniu za pomocą formularzy ogłoszonych na stronie internetowej Spółki https://corporate.ccc.eu lub w innym miejscu wskazanym przez Spółkę.

Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Spółkę jest nieważny.

Głosy oddane drogą korespondencyjną należy przesłać na adres siedziby Spółki w podwójnej kopercie, gdzie druga powinna zostać opisana: WZA – 22.06.2021 r.

Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Głos Akcjonariusza oddany korespondencyjnie jest nieważny, jeżeli uchwała została przyjęta w innej formie niż projekt uchwały zawarty w formularzu przesłanym przez Akcjonariusza.

Głosy oddane korespondencyjne są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.

Głosy korespondencyjne mogą dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu.

Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce nie później niż na godzinę przed Walnym Zgromadzeniem.

8. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka umożliwia uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone zostały w Regulaminie zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://corporate.ccc.eu/lad-korporacyjny .

Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki http: https://corporate.ccc.eu/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy, najpóźniej w dniu 15 czerwca 2021 r.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz w terminie od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia 15 czerwca 2021 r. do godz. 16:00 powinien przesłać Spółce na adres [email protected] :
a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (dalej „Oświadczenie”), sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu określonego w pkt 8 powyżej.
b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza/ jego pełnomocnika, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu
z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, pkt 6 ogłoszenia stosuje się odpowiednio.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia  18 czerwca 2021 r. do godz. 16:00 z adresu: [email protected]  na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres poczty elektronicznej szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W dniu 21 czerwca 2021 r. w godzinach od 16:00 – 17:00, akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego,
z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnionej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze umieszczone na stronie internetowej: https://corporate.ccc.eu/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 21 czerwca 2021 r. (w godzinach 16:00 – 17:00)
i 22 czerwca 2021 r. tj. w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 10:00 do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, albo zgłosić je na adres [email protected]. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
b. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są nieodpłatnie udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer. Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźniać przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane na żywo poprzez Internet do sieci publicznej, zostaną zarejestrowane i upublicznione na stronie: https://corporate.ccc.eu/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

Spółka informuje, że możliwy będzie odbiór transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w tłumaczeniu na język angielski,
a na sali obrad będzie obecny tłumacz (język polski - język angielski – język polski).

9. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest w regulaminie określonym w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia.

10. Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawarta jest
w Regulaminie określonym w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia.

11. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki https://corporate.ccc.eu oraz w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, w godz. 8.00-16.00.

12. Informacje porządkowe

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie urządzenia umożliwiającego oddanie głosu bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Zwracamy się z prośbą do podmiotów reprezentujących większą liczbę akcjonariuszy o udzielanie w miarę możliwości pełnomocnictw w postaci elektronicznej i przesyłanie zeskanowanych dokumentów na adres: [email protected].

Przesłanie zeskanowanych dokumentów pełnomocnictwa lub zawiadomienia Spółki przewidziane w punkcie 6 Ogłoszenia nie powoduje po stronie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocników żadnych negatywnych konsekwencji natury prawnej i korporacyjnej – w razie późniejszej zmiany okoliczności faktycznych.

W celu usprawnienia procesu rejestracji prosimy również o sporządzenie w miarę możliwości wykazu reprezentowanych przez pełnomocnika podmiotów w kolejności alfabetycznej wraz ze wskazaniem ilości głosów im przysługujących.

13. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.ccc.eu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym Ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. /+48 76/ 84 58 566 lub adresem e-mail: [email protected].

RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GłOSóW
akcje imiennie uprzywilejowane 6.650.000 13.300.000
akcje zwykłe na okaziciela 41.368.000 41.368.000
akcje zwykłe imienne 6.850.000 6.850.000
Razem 54.868.000 61.518.000

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter