Karol Półtorak

Wiceprezes Zarządu

Karol Półtorak

Pan Karol Półtorak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz University of Derby. Z krajowym rynkiem kapitałowym związany od 1999 r. Od 1997 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Od 2014 do marca 2016 pełnił funkcję wiceprezesa Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie odpowiadał m.in. za finanse. Sprawował wówczas również funkcje członka rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, przewodniczącego Rady Nadzorczej KDPW_CCP, członka Rady Nadzorczej Centrum Giełdowe oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej GPW Centrum Usług.

Poprzednio, w latach 2011-2014 pracował dla Grupy Citi jako wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego. Pełniąc rolę szefa Biura Operacji Kapitałowych prowadził transakcje pozyskania kapitału dla spółek notowanych na GPW i ich akcjonariuszy (IPO, pre-IPO, accelerated equity offerings, follow-on, dual-listings, equity-linked), współpracując z inwestorami i emitentami, krajowymi i zagranicznymi.

W okresie 2000-2011 pracował dla UniCredit CAIB (Warszawa i Londyn), gdzie realizował transakcje ECM i M&A w różnych sektorach gospodarki, między innymi w sektorze retail. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe Pana Karola Półtoraka obejmują pracę audytora w PwC (1999-2000), dla Deutsche Bank Securities (poprzednia nazwa ProCapita) (1999) oraz Grant Thornton w Londynie (1998).

Pan Karol Półtorak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Karol Półtorak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja o liczbie posiadanych akcji:

Liczba posiadanych akcji Spółki CCC S.A. – 5 500 akcji zwykłych na okaziciela

Poznaj pozostałych członków Zarządu:

Zostańmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami  

Zasób 29