Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie Zarządu NG2 SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w POLKOWICACH o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarzad NG2 S.A. z siedziba  w Polkowicach, ul Strefowa 6, działajac odpowiednio do tresci przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółka Akcyjna, które odbedzie sie w dniu 11 stycznia 2008 roku, poczatek o godz. 13:30 w siedzibie  Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, z nastepujacym porzadkiem obrad: 

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
  2. Wybór Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwał. 
  4. Przyjecie porzadku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
  7. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złoenie imiennego swiadectwa depozytowego najpózniej na tydzien przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4 stycznia 2008 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, Dział Relacji Inwestorskich. Imienne swiadectwo depozytowe, podlegajace złoeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierac w swej tresci klauzule wskazujaca, e zostało wydane w celu złoenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz e z chwila wydania takiego swiadectwa nastepuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartosciowych do czasu zakonczenia Walnego Zgromadzenia.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29