Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie Zarządu NG2 SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w POLKOWICACH o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarzad NG2 S.A. z siedziba w Polkowicach, ul Strefowa 6, działajac odpowiednio do tresci przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie NG2 Spółka Akcyjna, które odbedzie sie w dniu 20 czerwca 2007 roku, poczatek o godz. 13:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, z nastepujacym porzadkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwał.
 4. Przyjecie porzadku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarzad rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzadu z działalnosci spółki NG2 S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalnosci Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2006. 
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalnosci Rady Nadzorczej i z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzadu z działalnosci spółki NG2 S.A. w roku obrotowym 2006 oraz wniosku Zarzadu co do podziału zysku za rok 2006. 
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarzadu z działalnosci spółki NG2 S.A. w roku obrotowym 2006. 
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarzadu z działalnosci Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2006. 
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarzadu co do podziału zysku za rok obrotowy 2006. 
 11. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarzadu absolutorium z wykonania obowiazków w roku obrotowym 2006. 
 12. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiazków w roku obrotowym 2006. 
 13. Wybór członków Rady Nadzorczej. 
 14. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
 15. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złoenie imiennego swiadectwa depozytowego najpózniej na tydzien przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 czerwca 2007 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, Dział Relacji Inwestorskich. Imienne swiadectwo depozytowe, podlegajace złoeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierac w swej tresci klauzule wskazujaca, e zostało wydane w celu złoenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz e z chwila wydania takiego swiadectwa nastepuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartosciowych do czasu zakonczenia Walnego Zgromadzenia.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29