Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
na dzień 11 kwietnia 2019 r., godz. 12:00

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1
w zw. z art. 398 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. zwołuje na dzień 11 kwietnia 2019 r. na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-100 Polkowice, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki kadencji 2017-2019.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GłOSóW
akcje zwykłe na okaziciela 34.518.000 34.518.000
akcje imienne uprzywilejowane 6.650.000 13.300.000
Razem 41.168.000 47.818.000

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter