Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
na dzień 11 kwietnia 2019 r., godz. 12:00

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1
w zw. z art. 398 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. zwołuje na dzień 11 kwietnia 2019 r. na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-100 Polkowice, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki kadencji 2017-2019.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów:

RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW
akcje zwykłe na okaziciela 34.518.000 34.518.000
akcje imienne uprzywilejowane 6.650.000 13.300.000
Razem 41.168.000 47.818.000

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29