Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  na dzień 19 czerwca 2018 r., godz. 12:00

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także: Walne Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-100 Polkowice, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2017.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a)       Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., zawierającego w swej treści między innymi: ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz ocenę spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej;

b)       Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. i Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz Sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej CCC S.A.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu wskazane w punkcie 14 porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd CCC S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki:

a)  w § 5 ust. 1 Statutu dodaje się nowy punkt 44 w brzmieniu:

„ § 5.1. 44) pozostała usługowa działalność gastronomiczna - 56.29.Z.”

b)    zmienia się § 16 ust. 3 Statutu:

- dotychczasowe brzmienie:

„§ 16.3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej.”

- nowe brzmienie:

„§ 16.3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa.”

c)     w § 16 skreśla się ust. 4-6 o treści:

„§ 16 /…/

4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie większa od pięciu, Rada Nadzorcza utworzy Komitet Audytu, składający się co najmniej z trzech członków.

 1. W skład Komitetu Audytu powinien wchodzić co najmniej jeden członek o którym mowa w § 13 ust. 5.
 2. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, upoważnia się Radę Nadzorczą do wykonywania zadań Komitetu Audytu.”

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów:

RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW
akcje zwykłe na okaziciela 34.514.000 34.514.000
akcje imienne uprzywilejowane 6.650.000 13.300.000
Razem 41.164.000 47.814.000

Transmisja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19-06-2018:

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29