Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 września 2019 r., godz. 12:00

  1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. zwołuje na dzień 26 września 2019 r. na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-100 Polkowice Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także: „Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian Statutu Spółki.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projektowane zmiany Statutu wskazane w punkcie 5 porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd CCC S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki:

zmienia się § 20 Statutu:

- dotychczasowe brzmienie:

„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie CCC Spółka Akcyjna do rejestru przedsiębiorców.


- nowe brzmienie:

  1. "Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi okres 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 lutego danego roku kalendarzowego i kończący w dniu 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.
  2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną Uchwałą Nr 3/NWZA/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmian Statutu Spółki ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed wejściem w życie tej uchwały, kończy się z dniem 31 grudnia 2019 r., a kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2020 r. i będzie trwał do dnia 31 stycznia 2021 r. Począwszy od dnia 1 lutego 2021 r. każdy kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki będzie trwał 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i kończył się 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.”

RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GłOSóW
akcje imienne uprzywilejowane 6.650.000 13.300.000
akcje zwykłe na okaziciela 34.518.000 34.518.000
Razem 41.168.000 47.818.000

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter