Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 kwietnia 2020 r., godz. 12:00


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. zwołuje na dzień 17 kwietnia 2020 r. na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-100 Polkowice, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także: „Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii I i serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I i serii J, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I, praw do akcji serii I i akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii I, praw do akcji serii I i akcji serii J, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii I, praw do akcji serii I i akcji serii J w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Projektowane zmiany Statutu wskazane w punkcie 5 porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd CCC S.A. podaje do wiadomości informację na temat proponowanych zmiany § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.116.800,00 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy osiemset złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 41.168.000 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.00;

2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;

3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;

4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;

5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;

6) 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysiący) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 768.000;

7) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000.


Projektowane zmiany
:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.116.800,20 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy osiemset złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 5.486.800 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 41.168.002 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwie) i nie więcej niż 54.868.000 (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.000;

2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;

3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;

4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;

5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;

6) 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
o numerach od 0.000.001 do 768.000;

7) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;

8) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 0.000.001 do 6.850.000;

9) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J, o numerach od 0.000.001 do 6.850.000.


Treść § 6 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji.

RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GłOSóW
akcje zwykłe na okaziciela 34.518.000 34.518.000
akcje imienne uprzywilejowane 6.650.000 13.300.000
Razem 41.168.000 47.818.000

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter