Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie Zarządu NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje na dzień 16 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 13:00 w siedzibie Spółki, w Polkowicach przy ul. Strefowej 6 z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki NG2 S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010. 
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki NG2 S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NG2 S.A. w roku obrotowym 2010, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki NG2 S.A. w roku obrotowym 2010. 
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2010.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty z lat ubiegłych. 
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 
 15. Wybór Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 
 16. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter