Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie Zarządu NG2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 czerwca 2010 r., godz. 13:00

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Spółki NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje na dzień 17 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 13:00 w siedzibie Spółki, w Polkowicach przy ul. Strefowej 6 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NG2 S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NG2 S.A. w roku obrotowym 2009, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2009.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NG2 S.A. w roku obrotowym 2009.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2009.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2009.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
 12. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
 13. Uchwalenie zmian w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. z dnia 12 listopada 2009 r.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter