Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie Zarządu NG2 SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w POLKOWICACH o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NG2 S.A., które odbędzie sie w dniu 29 czerwca 2009 roku początek o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, z nastepującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
 4. Przyjęcie porzadku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
 6. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NG2 S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2008. 
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NG2 S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalnosci Grupy Kapitałowej NG2 S.A. w roku obrotowym 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008. 
 8. Przedstawienie przez Rade Nadzorczą:
  a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarzadząnia ryzykiem istotnym dla Spółki,
  b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NG2 S.A. w roku obrotowym 2008.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2008.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty lat ubiegłych oraz przeniesienie kapitału z aktualizacji do kapitału zapasowego.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2008. 
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
 16. Wybór Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 
 17. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
 18. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia NG2 S.A. oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego. 
 20. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter