Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie Zarządu NG2 SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w POLKOWICACH o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarzad NG2 S.A. z siedziba w Polkowicach, ul. Strefowa 6, działajac odpowiednio do tresci przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NG2 S.A., które odbedzie sie w dniu 29 czerwca 2009 roku poczatek o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, z nastepujacym porzadkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwał. 
 4. Przyjecie porzadku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
 6. Przedstawienie przez Zarzad rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki NG2 S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalnosci Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2008. 
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki NG2 S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalnosci Grupy Kapitałowej NG2 S.A. w roku obrotowym 2008 oraz wniosku Zarzadu co do podziału zysku za rok 2008. 
 8. Przedstawienie przez Rade Nadzorcza:
  1. zwiezłej oceny sytuacji Spółki z uwzglednieniem oceny systemu kontroli wewnetrznej i systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  2. sprawozdania z działalnosci Rady Nadzorczej wraz z ocena jej pracy.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółki NG2 S.A. w roku obrotowym 2008.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarzadu z działalnosci Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2008.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarzadu co do pokrycia straty lat ubiegłych oraz przeniesienie kapitału z aktualizacji do kapitału zapasowego.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarzadu co do podziału zysku za rok obrotowy 2008. 
 13. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarzadu absolutorium z wykonania obowiazków w roku obrotowym 2008. 
 14. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiazków w roku obrotowym 2008.
 15. Podjecie uchwały w sprawie okreslenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
 16. Wybór Członków Rady Nadzorczej na kolejna kadencje i podjecie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 
 17. Wybór Przewodniczacego Rady Nadzorczej. 
 18. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
 19. Podjecie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia NG2 S.A. oraz przyjecia jego tekstu jednolitego. 
 20. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
 21. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29