Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie Zarządu Spółki NG2 S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 12 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 13:00 w siedzibie
Spółki, w Polkowicach przy ulicy Strefowej 6. 

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz określająca sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.
  7. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu. 
  9. Zamknięcie obrad.

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter