Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2015 r., godz. 12:00


1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2014.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem   istotnym dla Spółki,
  b)  sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2014.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2014.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
 14. Wybór członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 15. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych
  z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Projektowane zmiany Statutu wskazane w punkcie 16 porządku obrad WZA:
  Zarząd podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu:

(A) Proponowane brzmienie nowego pkt 43 § 5 ust.1 Statutu
„43) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B”

RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GłOSóW
akcje zwykłe na okaziciela 31.750.000 31.750.000
akcje imienne uprzywilejowane 6.650.000 13.300.000
Razem 38.400.000 45.050.000

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter