Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach Dolnych, ul Strefowa 6, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 9 maja 2005 roku, początek o godz. 13:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach Dolnych, ul. Strefowa 6, z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki CCC S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2004. 
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2004. 
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2004. 
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2004. 
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2004.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. 
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 
 14. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 15. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego przez CCC S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w roku 2005.
 17. Przyjęcie zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia CCC S.A. 
 18. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki. 
 19. Rozpatrzenie i przyjęcie oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005”.
 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 maja 2005 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach Dolnych, ul. Strefowa 6, Dział Relacji Inwestorskich. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GłOSóW
Razem 0 0

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter