Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarzad CCC S.A. z siedziba w Polkowicach Dolnych, ul Strefowa 6, działajac odpowiednio do tresci przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółka Akcyjna, które odbedzie sie w dniu 9 maja 2005 roku, poczatek o godz. 13:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach Dolnych, ul. Strefowa 6, z nastepujacym porzadkiem obrad: 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwał.
 4. Przyjecie porzadku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarzad rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzadu z działalnosci spółki CCC S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalnosci Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2004. 
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalnosci Rady Nadzorczej i z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzadu z działalnosci spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2004 oraz wniosku Zarzadu co do podziału zysku za rok 2004. 
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarzadu z działalnosci spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2004. 
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarzadu z działalnosci Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2004. 
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarzadu co do podziału zysku za rok obrotowy 2004.
 11. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarzadu absolutorium z wykonania obowiazków w roku obrotowym 2004. 
 12. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiazków w roku obrotowym 2004.
 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 
 14. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 15. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
 16. Podjecie uchwały w sprawie sporzadzania jednostkowego sprawozdania finansowego przez CCC S.A. zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci i Miedzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej w roku 2005. 
 17. Przyjecie zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia CCC S.A. 
 18. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki. 
 19. Rozpatrzenie i przyjecie oswiadczenia Zarzadu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005”.
 20. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złoenie imiennego swiadectwa depozytowego najpózniej na tydzien przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 maja 2005 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach Dolnych, ul. Strefowa 6, Dział Relacji Inwestorskich. Imienne swiadectwo depozytowe, podlegajace złoeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierac w swej treści klauzule wskazujaca, że zostało wydane w celu złoenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwila wydania takiego swiadectwa nastepuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartosciowych do czasu zakonczenia Walnego Zgromadzenia.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29