Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, w Polkowicach przy ulicy Strefowej 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki NG2 S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NG2 S.A. w roku obrotowym 2011.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli   wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki NG2 S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NG2 S.A. w roku obrotowym 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki NG2 S.A. w roku obrotowym 2011.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NG2 w roku obrotowym 2011.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do przeniesienia na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2011.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
 14. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
 15. Przyjęcie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia.
 16. Przyjęcie zmian w Statucie Spółki NG2 S.A.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GłOSóW
akcje zwykłe na okaziciela 31.750.000 31.750.000
akcje imienne uprzywilejowane 6.650.000 13.300.000
Razem 38.400.000 45.050.000

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter