Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie Zarządu NG2 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki NG2 S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje na dzień 19 grudnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 13:00 w siedzibie Spółki, w Polkowicach przy ul. Strefowej 6 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej NG2 S.A.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej NG2 S.A.
  7. Przyjęcie zmian w Statucie Spółki.
  8. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu.
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GłOSóW
akcje zwykłe na okaziciela 31.750.000 31.750.000
akcje imienne uprzywilejowane 6.650.000 13.300.000
Razem 38.400.000 45.050.000

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter