Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje na dzień 26 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, w Polkowicach przy ul. Strefowej 6 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2012.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2012.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2012.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012 i wypłaty dywidendy.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
 15. Wybór członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 16. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.         

RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GłOSóW
akcje zwykłe na okaziciela 31.750.000 31.750.000
akcje imienne uprzywilejowane 6.650.000 13.300.000
Razem 38.400.000 45.050.000

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter