Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarzad CCC S.A. z siedziba w Polkowicach, ul Strefowa 6, działajac odpowiednio do tresci przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółka Akcyjna, które odbedzie sie w dniu 24 stycznia 2007 roku, poczatek o godz. 13:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, z nastepujacym porzadkiem obrad: 

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwał.
  4. Przyjecie porzadku obrad. 
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
  7. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złoenie imiennego swiadectwa depozytowego najpózniej na tydzien przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 stycznia 2007 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, Dział Relacji Inwestorskich. Imienne swiadectwo depozytowe, podlegajace złoeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierac w swej tresci klauzule wskazujaca, e zostało wydane w celu złoenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz e z chwila wydania takiego swiadectwa nastepuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartosciowych do czasu zakonczenia Walnego Zgromadzenia.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29