Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarzad CCC S.A. z siedziba w Polkowicach, ul Strefowa 6, działajac odpowiednio do tresci przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółka Akcyjna, które odbedzie sie w dniu 30 maja 2006 roku, poczatek o godz. 13:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, z nastepujacym porzadkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwał.
 4. Przyjecie porzadku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarzad rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzadu z działalnosci spółki CCC S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalnosci Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2005.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalnosci Rady Nadzorczej i z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzadu z działalnosci spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2005 oraz wniosku Zarzadu co do podziału zysku za rok 2005. 
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarzadu z działalnosci spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2005. 
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarzadu z działalnosci Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2005. 
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarzadu co do podziału zysku za rok obrotowy 2005. 
 11. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarzadu absolutorium z wykonania obowiazków w roku obrotowym 2005. 
 12. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiazków w roku obrotowym 2005.
 13. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki. 
 14. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego swiadectwa depozytowego najpózniej na tydzien przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 maja 2006 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, Dział Relacji Inwestorskich. Imienne swiadectwo depozytowe, podlegajace złoeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierac w swej tresci klauzule wskazujaca, e zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz e z chwila wydania takiego swiadectwa nastepuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartosciowych do czasu zakonczenia Walnego Zgromadzenia.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29