Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul Strefowa 6, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 maja 2006 roku, początek o godz. 13:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki CCC S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2005.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2005 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2005. 
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2005. 
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2005. 
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2005. 
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. 
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
 13. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki. 
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 maja 2006 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, Dział Relacji Inwestorskich. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GłOSóW
Razem 0 0

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter