Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie Zarządu CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2014 roku, godz. 12.00

Zarząd Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, w Polkowicach przy ul. Strefowej 6 z następującym porządkiem obrad:

Zarząd Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211692, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, w Polkowicach przy ul. Strefowej 6 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2013.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A.,skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2013.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. w roku obrotowym 2013.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013 i wypłaty dywidendy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności.
 14. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki w całości prawa poboru oraz określająca sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na ustanowieniu kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji wyemitowanych w granicach kapitału docelowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., na rzecz spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w nadzorze korporacyjnym nad spółką zależną CCC Shoes & Bags Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w związku ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz CCC Shoes & Bags Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w nadzorze korporacyjnym nad spółką zależną CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach w związku ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Polkowicach.
 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU W ODNIESIENIU DO PUNKTÓW 13 I 15 PORZĄDKU OBRAD WZA:

Zarząd podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu:
(A) Proponowane brzmienie nowego pkt 41 § 5 ust.1 Statutu  


41) działalność pozostałych agencji transportowych – PKD - 52.29.C.

(B) Dotychczasowe brzmienie § 6a Statutu:


§ 6a
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 384.000 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 12 listopada 2009r.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej i o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest umocowany w szczególności do:
1) ustalenia ceny emisyjnej akcji, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przy czym cena emisyjna każdej emisji akcji dokonywanej w ramach określonego wyżej kapitału docelowego w przypadku wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenu obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z okresu 3 (trzech) miesięcy bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu w tej sprawie,
2) dokonania emisji poprzez zaoferowanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach prawa poboru lub, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części; w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o wyłączeniu prawa poboru co do danej emisji akcji, Zarząd zobowiązany jest zaoferować emitowane akcje w pierwszej kolejności tym zidentyfikowanym przez siebie, na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ostatnim Walnym Zgromadzeniu poprzedzającym podjęcie przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, akcjonariuszom, którzy są inwestorami kwalifikowanymi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.),
3) zawierania umów o submisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe na akcje,
4) podejmowania działań w celu dematerializacji praw poboru akcji, praw do akcji i akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw poboru akcji, praw do akcji i akcji,
5) podejmowania działań w celu emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji, praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym. 3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. 4. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.

Proponowane brzmienie nowego § 6a Statutu:


§ 6a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 383.999,90 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 3.839.999 (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) w ramach nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/ZWZA/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

4. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

5. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej i o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd jest umocowany w szczególności do:

a. ustalenia ceny emisyjnej akcji, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przy czym cena emisyjna każdej emisji akcji dokonywanej w ramach określonego wyżej kapitału docelowego nie może być niższa niż: (i) średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenu obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z okresu 3 (trzech) miesięcy bezpośrednio poprzedzających uchwałę Zarządu Spółki w tej sprawie; oraz (ii) 100 zł (słownie: sto złotych),

b. po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru co do danej emisji akcji, Zarząd Spółki zobowiązany jest zaoferować emitowane akcje w pierwszej kolejności tym klientom profesjonalnym, którzy są (i) akcjonariuszami Spółki, według stanu na koniec dnia, w którym Zarząd Spółki podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego („Dzień Preferencji”) i (ii) którzy przedstawią w procesie budowania księgi popytu dokument potwierdzający, że dany podmiot będący klientem profesjonalnym był akcjonariuszem Spółki w Dniu Preferencji,

c. zawierania umów o submisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji Spółki,

d. podejmowania działań w celu dematerializacji praw do akcji i akcji Spółki oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji i akcji Spółki,

e. podejmowania działań w celu ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym są notowane akcje Spółki.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów

Relacja ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27-06-2014

link do relacji: 

RODZAJ AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GłOSóW
akcje zwykłe na okaziciela 31.750.000 31.750.000
akcje imienne uprzywilejowane 6.650.000 13.300.000
Razem 38.400.000 45.050.000

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter