Raport bieżący nr 19/2005

12.08.2005, 17:00 /Emitent/

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana umowy znaczącej
Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 9 sierpnia 2005 Spółka CCC S.A. zawarła z Bankiem
Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11 trzy umowy znaczące: umowę o kredy
w rachunku bieżącym, umowę o rewolwingowy kredyt obrotowy oraz umowę zlecenia limitu na
gwarancje bankowe na łączną kwotę 64.000.000,00 PLN (słownie sześćdziesiąt cztery miliony złotych
00/100). Kryterium uznania umów za umowy znaczące jest wartość kapitałów własnych Spółki.
Na podstawie umowy o kredyt bankowy w rachunku bieżącym, CCC S.A. otrzymała kredyt w rachunk
bieżącym w wysokości 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych, 00/100) na
finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Kredyt został udzielony na okres od dnia 30 sierpnia
2005 do dnia całkowitej spłaty kredytu, jednak nie później niż 27 sierpnia 2007. Z tytułu wykorzystania
kredytu CCC S.A. zapłaci Bankowi odsetki według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych
depozytów międzybankowych w PLN powiększony o marżę Banku. Pozostałe warunki umowy nie
odbiegają znacząco od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Na podstawie umowy o rewolwingowy kredyt obrotowy, CCC S.A. otrzymała kredyt rewolwingowy w
wysokości 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) na finansowanie niedoborów
środków obrotowych na okres od dnia 27 sierpnia 2005 do dnia całkowitej spłaty kredytu, jednak nie
później niż do dnia 27 sierpnia 2007. Z tytułu wykorzystania kredytu CCC S.A. zapłaci Bankowi
odsetki według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN
powiększony o marżę Banku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają znacząco od warunków
powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Na podstawie umowy zlecenia udzielenia limitu na gwarancje bankowe, Bank udzielił CCC S.A. limit
gwarancji w wysokości 14.000.000,00 PLN (słownie: czternaście milionów złotych), w ramach którego
będzie udzielał gwarancji dotyczących zabezpieczania zawartych umów najmu powierzchni lokali
usługowych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 8 sierpnia 2006. Po upływie tego okresu,
kwota limitu będzie odpowiadać sumie niewygasłych gwarancji. Z tytułu wystawienia gwarancji w
ramach limitu CCC S.A. zapłaci Bankowi prowizję. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają znacząco
od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Wartość umowy w tys. zł: 64 000,00

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter