Raport bieżący nr 4/2005

*Zwołanie WZ CCC (raport nr 4/2005)*

*25.03.2005, 09:50 /Emitent/*

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach Dolnych, ul Strefowa 6,
działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółka
Akcyjna, które odbędzie się w dniu 9 maja 2005 roku, początek o godz.
13:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach Dolnych, ul. Strefowa 6, z
następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i
sprawozdania Zarządu z działalności spółki CCC S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej CCC w roku obrotowym 2004.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i z
wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z
działalności spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2004 oraz wniosku Zarządu
co do podziału zysku za rok 2004.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania Zarządu z działalności spółki CCC S.A. w roku obrotowym 2004.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC w roku
obrotowym 2004.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2004.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
15. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania
finansowego przez CCC S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
w roku 2005.
17. Przyjęcie zmian do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia CCC S.A.
18. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
19. Rozpatrzenie i przyjęcie oświadczenia Zarządu w sprawie
przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w ?Dobrych praktykach
w spółkach publicznych 2005?.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia .

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego
świadectwa depozytowego najpóĽniej na tydzień przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia, tj. do dnia 2 maja 2005 r. do godziny 15:30 w siedzibie
Spółki w Polkowicach Dolnych, ul. Strefowa 6, Dział Relacji Inwestorskich.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter