Raport bieżący nr 2/2005

*16.03.2005, 09:40 /Emitent/*
Zarząd Spółki CCC S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników
finansowych w roku obrotowym 2005:
1. Przychody ze sprzedaży netto - 325 000 tys. zł.
Ww. transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
3. Zysk operacyjny ? 43,6 tys. zł.
4. Zysk netto ? 31,4 tys. zł.
Założenia prognozy
1. Otwarcie w 2005 roku 35 nowych sklepów własnych w Polsce o łącznej
powierzchni ok. 10 tys. m.kw. oraz 5 w Republice Czeskiej (w 2004 roku
Spółka uruchomiła 28 nowych sklepów o powierzchni 9,5 tys. m.kw.)
2. Podniesienie sprzedaży w istniejących sklepach o ok. 5%
W ramach realizacji planu finansowego 2005 oraz celów emisji akcji serii
D Spółka zamierza ponieść nakłady inwestycyjne w kwocie 10,2 mln zł w
związku z otwarciami nowych sklepów oraz planuje wzrost zapotrzebowania
na kapitał obrotowy w kwocie ok. 5 mln zł.
Spółka będzie dokonywała monitorowania i oceny możliwości realizacji
prognozowanych wyników finansowych przy okazji publikacji sprawozdań
kwartalnych, a w przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od
prognozowanych wielkości, ich korekta będzie podawana w formie raportów
bieżących.
Powyższa prognoza nie była poddana ocenie :
1. Biegłego rewidenta co do kompletności oraz rzetelności przyjętych
przez CCC istotnych założeń prognozy wyników finansowych.
2. Podmiotu uprawnionego do badania w zakresie tego, czy prognozy
wyników finansowych zostały właściwie zestawione na podstawie
przedstawionych przez CCC podstaw i założeń oraz czy zastosowane do
sporządzenia prognozy wyników finansowych zasady rachunkowości są zgodne
z zasadami rachunkowości stosowanymi przez CCC.
Powyższą prognozę należy traktować wyłącznie jako przewidywania wiążące
się z wysokim ryzykiem i niepewnością. CCC nie może zapewnić, że
prognozy te zostaną spełnione w szczególności na skutek nie spełniania
się założeń przyjętych przez CCC przy sporządzaniu powyższej prognozy (w
szczególności tych, które zostały wymienione powyżej) lub na skutek
wystąpienia czynników ryzyka wiążących się z działalnością CCC i
otoczeniem, w jakim CCC prowadzi swoją działalność.
*Podstawa prawna:* § 5 ust. 1 pkt 34 RO

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter