Raport bieżący nr 19/2022

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

 (Raport bieżący nr 19/2022)

01.07.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r., podmiot zależny od Emitenta, spółka CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, otrzymał podpisany aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank Pekao S.A.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym RB nr 51/2014 z dnia 16 października 2014 roku.

Na podstawie niniejszego aneksu Bank Pekao S.A. przedłużył limit kredytowy w kwocie:
- 157 333 750,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) - w terminie do dnia 9 marca 2023 roku;
- 65 180 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) - w terminie od dnia 10 marca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Pozostałe postanowienia nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a podmiotami z Grupy Kapitałowej CCC.           

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter