Raport bieżący nr 21/2022

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A.

(Raport bieżący nr 21/2022)

12.09.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


Zarząd CCC S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, że w dniu 11 września 2022 r. otrzymał od Ultro S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), żądanie złożone w trybie art. 400 § 1 KSH zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji zwykłych imiennych serii L, dematerializacji akcji zwykłych imiennych serii L, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji zwykłych imiennych serii L w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powyższe żądanie wraz z załącznikiem – projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki wraz z ogłoszeniem sporządzonym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter