Raport bieżący nr 29/2022

Żądanie zwołania nowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. oraz odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień
28 października 2022 r.

(Raport bieżący nr 29/2022)

21.10.2022 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CCC S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, że w dniu 21 października 2022 r. otrzymał od Ultro S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożone w trybie art. 400 § 1 KSH („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad („Żądanie”):

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii L oraz M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii L oraz M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L oraz akcji serii M oraz praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii L, akcji serii M oraz praw do akcji serii M, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii L, akcji serii M i praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie wraz z załącznikiem – projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki wraz z ogłoszeniem sporządzonym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym.

W treści Żądania Akcjonariusz złożył wniosek o odwołanie zwołanego na dzień 28 października 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2022 oraz 23/2022.

W świetle otrzymanych przez Zarząd opinii akcjonariuszy Spółki dot. poprzedniego projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd uznaje, że nowy projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki załączony do Żądania w sposób pełniejszy adresuje oczekiwania akcjonariuszy finansowych Spółki, umożliwiając im udział w ofercie akcji. Ponieważ nowy projekt ze względów formalnych nie może być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2022 r., Zarząd Spółki uznał wniosek Akcjonariusza za zasadny i podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2022 r. w siedzibie Spółki.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter