Raport bieżący nr 12/2023

Otrzymanie przez Emitenta deklaracji udziału akcjonariusza Emitenta w ofercie publicznej akcji nowej emisji Emitenta

(Raport bieżący nr 12/2023)

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2023 r. Emitent otrzymał deklarację złożoną przez ULTRO S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, największego akcjonariusza Emitenta (podmiot kontrolowany przez Pana Dariusza Miłka) (dalej: „Akcjonariusz”) w sprawie udziału Akcjonariusza w ofercie publicznej akcji nowej emisji Emitenta (dalej: „Akcje Oferowane”), które zostaną wyemitowane na podstawie i na warunkach określonych w uchwale nr 3/NWZA/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 listopada 2022 r. (dalej: „Uchwała Emisyjna”) (dalej: „Deklaracja”).

Akcjonariusz w swojej Deklaracji podtrzymał gotowość i zobowiązał się do objęcia i opłacenia Akcji Oferowanych po cenie emisyjnej określonej w Uchwale Emisyjnej, tj. 36,11 PLN za jedną Akcję Oferowaną, w liczbie nie mniejszej niż 5.365.657 Akcji Oferowanych (za łączną kwotę nie mniejszą niż 193,75 mln PLN). Wskazana liczba akcji (przy założeniu objęcia wszystkich Akcji Oferowanych) jest równa liczbie przysługującej Akcjonariuszowi w ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa (zgodnie z definicją zawartą w Uchwale Emisyjnej).

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter