Raport bieżący nr 5/2023

Informacja na temat wystąpienia przypadku redukcji finansowania kredytowego określonego w warunkach emisji Obligacji serii 1/2018

(Raport bieżący nr 5/2023)

22.02.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje o wystąpieniu zdarzenia opisanego w par. 17(f) „Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” („Warunki Emisji”), dotyczących Obligacji serii 1/2018 („Obligacje”), w postaci:
a) obniżenia limitów kredytowych dotyczących kredytów odnawialnych (w tym kredytów w rachunku bieżącym) oraz
b) upływu 60-dniowego terminu od obniżenia tych limitów oraz przywrócenia takich limitów lub udostępnienia nowych limitów,
łącznie zwanego dalej „Zdarzeniem”, które stanowi podstawę do zaoferowania Obligatariuszom wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku redukcji finansowania kredytowego zgodnie z § 13.3 Warunków Emisji.

Informację o zawarciu odpowiednich umów będących podstawą Zdarzenia, Emitent przekazał w Raporcie Bieżącym nr 39/2022 z 21 grudnia 2022 r.

W związku ze Zdarzeniem, Emitent informuje, że w zakresie limitów kredytowych dotyczących kredytów odnawialnych (w tym kredytów w rachunku bieżącym):
a) łączna kwota limitów kredytowych udostępnianych podmiotom z Grupy Kapitałowej CCC S.A. (CCC S.A. wraz z podmiotami zależnymi, z wyłączeniem Modivo S.A. i jej podmiotów zależnych – „Grupa”) przed wystąpieniem Zdarzenia wynosiła 849.322.600,00 zł (BWB 2);
b) kwota obniżenia limitów kredytowych udostępnionych podmiotom z Grupy wskutek Zdarzenia wyniosła: 132.677.309,00 zł;
c) kwota przywróconych lub udostępnionych nowych limitów kredytowych wskutek Zdarzenia wyniosła: 130.727.335,00 zł.

W zakresie kredytów terminowych Emitent informuje, że łączna ich kwota kapitału wypłacona podmiotom z Grupy przed wystąpieniem Zdarzenia wynosiła 362.601.000,00 zł (BWB 1).

Łączna redukcja finansowania kredytowego wyniosła 1.949.974,42 zł (Kwota Obniżenia Netto - KON). Emitent wyjaśnia, że z łącznej kwoty redukcji zadłużenia 50.000.000 zł, o której informował w raporcie bieżącym nr 39/2022, pozostałą kwotę obniżenia zadłużenia dotyczyła limitów faktoringu odwrotnego, które nie są wliczane do Kwoty Obniżenia Netto.

W związku z wystąpieniem Zdarzenia, Emitent w terminie do 7 marca 2023 r. (10 dni roboczych od 21 lutego 2023 r. - daty upływu 60 dniowego terminu, o którym mowa odpowiednio w par. 17(f) ppkt (i), (ii) lub (iii) Warunków Emisji), zobowiązany jest zaoferować Obligatariuszom wcześniejszy wykup Obligacji o maksymalnej łącznej wartości nominalnej wynoszącej 337.000,00 zł (KW) („Wykup Pari Passu”). Liczba Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu będzie wynosiła 337 szt. Obligacji. Wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu została określona zgodnie ze wzorem zwartym w par. 13.3 Warunków Emisji, tj. KW=(KON/BWB)*EO, gdzie KW – oznacza kwotę Wykupu Pari Passu (w zaokrągleniu w dół), KON – oznacza Kwotę Obniżenia Netto, BWB (BWB 1 i BWB 2) oznacza sumę kapitału kredytów terminowych wypłaconych podmiotom z Grupy przed Zdarzeniem oraz kwotę limitów kredytowych udostępnionych podmiotom z Grupy przed wystąpieniem Zdarzenia, EO – łączna wartość nominalna Obligacji.

Wykup Pari Passu nastąpi poprzez wezwanie Obligatariuszy do złożenia żądania wykupu Obligacji w terminie 30 dni od daty wezwania. Wezwanie Obligatariuszy do złożenia żądania wykupu Obligacji w ramach Wykupu Pari Passu wraz ze szczegółami tego wykupu, zostaną przedstawione w drodze osobnego ogłoszenia opublikowanego w terminie do 7 marca 2023 r.

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter