Raport bieżący nr 51/2023

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

(Raport bieżący nr 51/2023)

14.09.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w związku z wnioskiem złożonym przez Emitenta w dniu 6 września 2023 r., w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/NWZA/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., w sposób opisany poniżej:

W § 18 Statutu Spółki po punkcie 4) dodano nowe przepisy oznaczone kolejno jako punkty 5) – 7) o następującym brzmieniu:

"5) wyrażenie zgody na zbycie przez Wspólników (tj. CCC S.A. oraz CCC Shoes&Bags Sp. z o.o.) całości lub części udziałów spółki CCC.eu Sp. z o.o.;

6) wyrażenie zgody na głosowanie przez Wspólników na zgromadzeniu wspólników CCC.eu Sp. z o.o. za podjęciem uchwały w sprawie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki CCC.eu Sp. z o.o.;

7) wyrażenie zgody na zmianę umowy spółki CCC.eu. Sp. z o.o. i aktu założycielskiego CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. w zakresie postanowień dotyczących ograniczenia zbywalności udziałów lub akcji oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.”

Jednocześnie Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższej wskazane zmiany.


Podstawa prawna:
5 ust. 1 i § 6 ust 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter