Raport bieżący nr 29/2023

Zawiadomienie o przekroczeniu progu w znacznych pakietach akcji

(Raport bieżący nr 29/2023)

16.05.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Zarząd CCC S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Emitent otrzymał, na podstawie art. 69 ust. 1  pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A., zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: „Allianz OFE”), zawiadomienie, iż w dniu 12.05.2023 r., w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: „Drugi Allianz OFE”), w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz OFE, udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki CCC S.A. na rachunkach Allianz OFE wynosił powyżej 5%.

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, przed likwidacją Drugiego Allianz OFE łączny stan na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE wynosił 5267006 akcji Spółki, co stanowiło łącznie 7,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania 5267006 głosów, stanowiących 6,97% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE, zapisanych było 5267006 akcji, stanowiących 7,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 5267006 głosów z akcji, stanowiących 6,97% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Jednocześnie, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające Allianz OFE poinformowało, że:
- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
- nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust 4 pkt 6 Ustawy,
- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter