Raport bieżący nr 30/2023

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku

(Raport bieżący nr 30/2023)

19.05.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 19 maja 2019 roku wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza Ultro S.a r.l. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku, dotyczący żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CCC S.A. na rzecz CCC.eu Sp. z o.o.

Działając na wniosek Ultro S.a. r.l. na podstawie art. 401 § 2 w zw. z art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Spółki uzupełnia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. w ten sposób, że dodaje pkt 14 porządku obrad w brzmieniu:

„14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CCC S.A. na rzecz CCC.eu Sp. z o.o.

pkt 14 dotychczasowego porządku obrad oznacza jako pkt 15 uzupełnionego porządku obrad:                                     

„15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”


Wniosek akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Spółka przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 12 czerwca 2023 roku:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie przez Zarząd Jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  a) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.;
  b) Sprawozdania Rady Nadzorczej CCC S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się
  1 lutego 2022 r. zakończony 31 stycznia 2023 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2022 r. zakończonym 31 stycznia 2023 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2022 r. zakończonym 31 stycznia 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki CCC S.A. za rok 2022.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady, oraz powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CCC S.A. na rzecz CCC.eu Sp. z o.o.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedkłada pełną treść uzupełnionego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały przekazany przez Akcjonariusza.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter