Raport bieżący nr 57/2023

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

(Raport bieżący nr 57/2023)

21.11.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje o zawarciu w dniu 21 listopada 2023 roku przez spółkę zależną Emitenta Modivo S.A. (dalej: Spółka) aneksu z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej: PKO BP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (dalej: LKW) z dnia 2 czerwca 2021 r., o której Emitent informował w raportach bieżących RB nr 32/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r., RB nr 49/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. oraz RB nr 35/2022 z dnia 7 listopada 2022 r.

Niniejszym aneksem:
1) wydłużono okres, na który został udzielony limit LKW do dnia 21 listopada 2025 roku (poprzedni termin: 21 listopada 2023 r.);

2) wprowadzono zmiany w zabezpieczeniach limitu LKW, zabezpieczenia stanowią:

i/ gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”), w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych nr 4/PLG-FGK/2022 zawartej w dniu 01 lipca 2022 roku z późniejszymi zmianami („Umowa Portfelowa”) w wysokości stanowiącej 40,00% (słownie procent: czterdzieści 00/100) kwoty LKW, tj. w kwocie 72.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa miliony 00/100);

ii/ zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 270.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt milionów 00/100), na sorterze wraz z automatyką, stanowiącym własność eobuwie.pl Logistics Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze („eobuwie.pl Logistics
Sp. z o.o.”), mieszczącym się w magazynie położonym w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin – Naukowa 15;

iii/ zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 270.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt milionów 00/100) na zapasach stanowiących własność Kredytobiorcy, o wartości minimum 270.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt milionów 00/100).

Przedłużony limit kredytowy będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Modivo S.A. w postaci: sublimitu kredytu w rachunku bieżącym w PLN (do kwoty 180.000.000,00 PLN, słownie złotych: sto osiemdziesiąt milionów 00/100) oraz sublimitu na gwarancje i akredytywy w złotych polskich i walutach EUR oraz USD (do kwoty 50.000.000,00 PLN, słownie złotych: pięćdziesiąt milionów 00/100). 

Pozostałe postanowienia, powyżej wskazanych umów, nie uległy zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter