Raport bieżący nr 41/2023

Podpisanie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną CCC Factory sp. z o.o.

(Raport bieżący nr 41/2023)                                                             

28.07.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”), informuje, że 28 lipca 2023 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia Emitenta, jako spółki przejmującej, ze spółką CCC Factory sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, będącej spółką zależną, w której Emitent jest jedynym wspólnikiem, jako spółką przejmowaną („Spółka Przejmowana”) („Połączenie”) („Plan Połączenia”). Plan Połączenia (wraz z załącznikami) stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zgodnie z Planem Połączenia, Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Emitenta z uwagi na fakt, że Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmowanej. W wyniku Połączenia Emitent wstąpi z Dniem Połączenia w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna). W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Statutu Emitenta.

Planowane Połączenie jest konsekwencją podjęcia przez Emitenta decyzji o przeniesienia pionu logistyki w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez CCC S.A. oraz Spółkę Przejmowaną do CCC.eu sp. z o. o. Po przejęciu pionu logistyki przez CCC.eu sp. z o. o. Spółka Przejmowania nie będzie prowadziła działalności operacyjnej. W majątku Spółki Przejmowanej będą znajdowały się jedynie udziały spółek zależnych. Połączenie ma więc na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej CCC S.A.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter