Raport bieżący nr 61/2023

Zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązanym

(Raport bieżący nr 61/2023)

19.12.2023 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Art. 90i ust. 1 i art. 90k ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 2022.12.09)

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”), działając na podstawie art. 90i ust. 1 oraz art. 90k ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że 19 grudnia 2023 r. Emitent objął 100.000 (sto tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą CCC.eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach („Obejmowane Udziały”) („CCC.eu”), spółki zależnej Emitenta, w kapitale zakładowym której Emitent posiada bezpośrednio i pośrednio 100% udziałów, w tym bezpośrednio 80,05% udziałów, w zamian za wkład pieniężny o łącznej wartości 650 mln zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego CCC.eu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Emitent będzie posiadał bezpośrednio i pośrednio 100%, w tym bezpośrednio 86,69% udziałów w kapitale zakładowym CCC.eu.

Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na zawarcie przez Emitenta transakcji z podmiotem powiązanym, polegającej na: (i) objęciu przez Emitenta Obejmowanych Udziałów, (ii) złożeniu przez Emitenta oświadczenia o objęciu Obejmowanych Udziałów oraz (iii) zawarciu przez Emitenta oraz CCC.eu umowy potrącenia wierzytelności celem pokrycia Obejmowanych Udziałów.

19 grudnia 2023 r. Emitent złożył oświadczenie o objęciu Obejmowanych Udziałów oraz zawarł z CCC.eu umowę potrącenia wierzytelności celem pokrycia Obejmowanych Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym CCC.eu. W myśl umowy potrącenia, należność za Obejmowane Udziały w kwocie 650 mln zł, zostanie pokryta poprzez potrącenie tej kwoty z częścią wierzytelności Emitenta wobec CCC.eu z tytułu umowy pożyczki z 22 czerwca 2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z 24 kwietnia 2023 r.

Przedmiotowa transakcja została uznana przez Zarząd Emitenta za istotną z uwagi na wartość przekraczającą 5% sumy aktywów Emitenta w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Emitenta. Wartość transakcji wynosi 650 mln zł. Wartość przedmiotowej transakcji Emitent ustalił po wartości rynkowej.

Zawarcie przedmiotowej transakcji jest uzasadnione interesem Emitenta i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, bowiem przedmiotowa transakcja jest realizacją decyzji Emitenta dotyczącej zwiększenia kapitałów własnych CCC.eu.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter